Formació Tècnics

Tècnic d'Esports Nivell 1 en Pàdel

CURS TÈCNIC PÀDEL NIVELL 1

Aquest curs està dirigit principalment a aquells tècnics que s’inicien en l’ensenyament de la tècnica i la tàctica del pàdel, així com la de dirigir i programar entrenaments en un nivell bàsic i participar en l’organització i desenvolupament de les competicions.
El curs de nivell 1 se centra bàsicament en la fase d’iniciació.
Per obtenir aquest títol no és necessari realitzar cursos previs. Quan es convoquin els cursos de Nivell 2 i 3, caldrà estar en possessió del Nivell 1 i 2 respectivament.

INFORMACIÓ GENERAL

Requisits:

 16 anys complerts
 Estar en possessió de la llicència federativa en vigor
 Tenir el graduat en Educació Secundària (o equivalent a efectes acadèmics)
 Superar una prova d’accés pràctica (quan es convoca un curs s’anuncia el dia i característiques de la prova)

Durada del curs:

El curs consta de 3 parts:

1. BLOC ESPECÍFIC

a. Depèn de la Federació Catalana de Pàdel
b. Durada: 75 hores repartides en 4 caps de setmana (publicats a la web)
c. Preu: 509,75€
d. Horaris:
i. Divendres de 15:30 a 20h
ii. Dissabte de 9:30 a 14:30h i de 16 a 19:30h
iii. Diumenge de 9:30 a 14:30h
e. Assignatures:
i. Àrea Conceptes generals bàsics sobre el pàdel (9 hores)
ii. Àrea de Desenvolupament professional (9 hores)
iii. Àrea de Formació complementària (10 hores)
iv. Àrea de Didàctica (17 hores)
v. Àrea de Perfeccionament tècnic i tàctic (35 hores)
f. Normes acadèmiques: és obligatori el 80% d’assistència de cada àrea.

Arrel de la pandèmia pel COVID-19, algunes de les assignatures teòriques es realitzen en format online.

2. BLOC COMÚ

a. Durada: 80 hores
b. Observacions: La inscripció i realització d’aquest bloc,s’ha de gestionar un cop es tingui la prova d’accés com a APTE.
c. Llocs on es pot realitzar:
i. Escola Catalana de l’Esport (Preu 136€) A cada curs s’ofereix un Bloc Comú
ii. Cet10 amb junt amb la Federació Catalana de Pàdel (Preu 155€). Intensiu flexible amb una durada de 3 setmanes. S’ofereix un Bloc Comú després de cada bloc específic.
Per accedir a tota la informació hauràs d’entrar al següent enllaç:
https://cet10.com/ensenyaments-esportius-tecnic-esport/
En aquest enllaç, veuràs la fitxa amb la informació general del Bloc Comú, a més a més, clicant al botó taronja et porta a la programació dels cursos d’aquest 2022.
A la programació dels cursos, és on es troben els cursos concrets de Bloc Comú
I anant a “Més Info” s’inicia el procés de matriculació del curs en concret
iii. Centres públics: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/modalitats/atletisme/?p_id=3230&estudi (Seleccioneu la comarca i cerqueu els centres on es pot fer Nivell 1-Bloc Comú-LOE
iv. Centres privats que el CSD autoritza https://www.csd.gob.es/ca/csd/ensenyaments/perode-transitori/centres-que-imparteixen-el-bloc-comu
e. Assignatures:
i. Àrea de Bases Comportament Esportiu
ii. Àrea de Primers Auxilis
iii. Àrea d’Organització Esportiva
iv. Àrea d’Activitat Física Adaptada

f: Convalidacions: Tots aquells alumnes que tinguin una titulació acadèmica de la família esportiva que a continuació es detalla, poden sol·licitar la convalidació de les àrees corresponents del Bloc Comú mitjançant el Consejo Superior de Deportes, adjuntant a la sol·licitud: fotocòpia compulsada de la matrícula del curs, DNI i titulació acadèmica.

• LCAFE (es convalida tot el Bloc comú)
• Grau Superior en Activitats Físic-Esportives (es convalida tot el Bloc comú)
• Grau Mitjà de conducció d’activitats físiques en el medi natural
o MEE1: Bases del comportament esportiu
o MEE2: Primers auxilis
o MEE3: Activitat física adaptada i discapacitat (excepte Organització esportiva)
• Mestre especialista en EF (MEF)
o MEE1: Bases del comportament esportiu
o MEE2: Primers auxilis
o MEE3: Activitat física adaptada i discapacitat (excepte Organització esportiva)

3. BLOC PRÀCTIQUES
a. Depèn de la FCP
b. Durada: cal realitzar 150 hores amb grups d’iniciació en un club acreditat per la FCP. El termini màxim per realitzar-les és d’un any.
c. Convalidació: en cas de poder acreditar que ja s’ha treballat com a docent de pàdel en un club abans de començar el curs, es pot tramitar la seva convalidació.

Titulació
El curs de Tècnic de Pàdel de Nivell 1 es realitza en col·laboració amb l’Escola Catalana de l’Esport seguint la legislació vigent. Aquesta titulació és reconeguda per la Llei de Regulació de les professions de l’esport a Catalunya (Llei 3/2008) i permet el registre directe al Registre Oficial de Professionals de l’Esport a Catalunya (ROPEC).

L’Escola Catalana de l’Esport expedirà el títol de Tècnic de Pàdel de Nivell 1. Es posarà en contacte amb l’alumne/a per tal de gestionar aquest procediment final.

Altra informació

Descomptes per família nombrosa (50% del preu base). Preu total del curs amb el descompte 478,94€

Com realitzar les inscripcions?

Un cop la Federació Catalana de Pàdel anunciï el curs i pengi tota la informació a l’apartat de formació, formació tècnics, cal fer els següents passos:

PRIMER PAS: Inscripció a la prova d’accés.
Preu: 49,25€.
Procediment: clicant a l’enllaç que es troba a l’àrea de formació tècnics (inscripció prova d’accés TÈCNIC D’ESPORTS EN PÀDEL).
Documents que cal adjuntar:
– document d’inscripció de la prova d’accés omplert
– resguard de pagament
– DNI escanejat
– Titulació acadèmica escanejada (tenir el graduat en Educació Secundària (o equivalent a efectes acadèmics)

Aquest preu dona dret a una sola convocatòria, el dia i hora que marca el calendari.
Podeu veure la dinàmica de la prova en aquest enllaç: https://youtu.be/U-g4c0oNT68

Si s’ha superat la prova d’accés, aquesta té una validesa de 18 mesos a comptar des de la data que s’ha realitzat i llavors ja es pot efectuar el segon pas.

SEGON PAS: Inscripció al bloc específic.
Preu: 509,75€
Procediment: omplint el full d’inscripció que rebrà l’alumne/a un cop superi la prova d’accés i confirmi la plaça del curs corresponent. Tràmit que gestionarà l’àrea de docència.
Documents que cal adjuntar:
– document d’inscripció del bloc específic omplert
– resguard de pagament del bloc específic
Un cop l’alumne/a superi el bloc específic, ja podrà gestionar la inscripció o convalidació del bloc comú, fet que caldrà que es posi en contacte amb l’Escola Catalana: escola.presidencia@gencat.cat

Per qualsevol dubte o consulta, ens ho fan saber a docencia@fcpadel.cat

Tècnic d'Esports Nivell 2 en Pàdel

1. INTRODUCCIÓ

Aquest curs està dirigit principalment a aquells tècnics amb intenció d’augmentar la responsabilitat i portar grups dins d’un club, i fins i tot la Direcció Tècnica. Acostuma a ser responsable d’un grup de tècnics i està preparat per treballar en nivells d’Iniciació i de Perfeccionament.

2. INFORMACIÓ GENERAL

2.1.Requisits:

 • Estar en possessió de la llicència federativa en vigor
 • Tenir el Títol de graduat en Educació Secundària (o equivalent a efectes acadèmics)
 • Tenir el Títol de Tècnic d’Esport de primer nivell 1 i superar una prova d’accés.

2.2. Durada del curs:

  • El curs té una durada de 8 caps de setmana (alguns de dijous a diumenge).

2.3. Assignatures. El curs consta de 3 parts:

  • BLOC ESPECÍFIC (FCP): 180 hores
   • Àrea de Perfeccionament Tècnic i Tàctic per a la tecnificació i el nivell mig en el pàdel
   • Àrea de Didàctica per a les sessions de pàdel de tecnificació i nivell mig
   • Àrea d’entrenament específic per la tecnificació i el nivell mig en el pàdel
   • Àrea de formació específica complementària II
   • Àrea de desenvolupament professional de l’entrenador del pàdel
   • Àrea de pàdel adaptat
   • Àrea de competició
  • BLOC COMÚ (Escola Catalana Esport): 180 hores
   • Bases de l’aprenentatge esportiu
   • Bases de l’entrenament esportiu
   • Esport adaptat i discapacitat
   • Organització i legislació esportiva
   • Gènere i esport
  • BLOC PRÀCTIQUES (FCdP): cal realitzar 200 hores en un club acreditat per la FCdP. El termini màxim per realitzar-les és d’un any.

2.4. Preu: el preu d’aquest curs és de 1500€ (excepte en els casos concrets que hi hagi convalidacions).

2.5. Convalidacions:

3. NORMES ACADÈMIQUES: és obligatori el 80% d’assistència de cada àrea.

4. TITULACIÓ

El curs de Tècnic de Pàdel de Nivell 2 es realitza en col·laboració amb l’Escola Catalana de l’Esport seguint la legislació vigent. Aquesta titulació és reconeguda per la Llei de Regulació de les professions de l’esport a Catalunya (Llei 3/2008) i permet el registre directe al Registre Oficial de Professionals de l’Esport a Catalunya (REP).

L’Escola Catalana de l’Esport i la Federació Catalana de Pàdel expediran el títol de Tècnic de Pàdel de Nivell 2.

Tècnics d'Esports Nivell 3 en Pàdel

1. INTRODUCCIÓ
Aquest curs està dirigit principalment a Directors Tècnics de club, Directius Esportius, etc., on s’han de tenir coneixements en d’altres àrees de les que implica únicament un treball en pista.

Són Tècnics preparats per a treballar a qualsevol nivell, especialment en els nivells de competició i alta competició i amb un equip de Tècnics darrera que col·labora en l’organització i coordinació. A més de matèries específiques i genèriques també s’ha de presentar un treball obligatori per poder aprovar el curs.

2. INFORMACIÓ GENERAL

2.1.Requisits:

  • Tenir 18 anys complerts
  • Estar en possessió de la llicència federativa en vigor
  • Tenir el Títol de Batxillerat (o equivalent a efectes acadèmics)
  • Tenir el Títol de Tècnic d’Esport de segon nivell
  • Acreditar un any de pràctica com a tal

2.2. Durada del curs:

  • El curs té una durada de

2.3. Assignatures. El curs consta de 3 parts:

  • BLOC ESPECÍFIC (FCP): 210 hores
   • Àrea d’aplicacions tècniques i tàctiques en l’alt rendiment i el nivell avançat en el pàdel
   • Àrea de planificació i programació de l’entrenament en l’alt rendiment i el nivell avançat en el pàdel
   • Àrea de formació específica complementària III. A
   • Àrea de formació específica complementària III. B
   • Àrea de desenvolupament del Director de pàdel
  • BLOC COMÚ (Escola Catalana Esport): XX hores
   • ???
  • BLOC PRÀCTIQUES (FCdP): cal realitzar 200 hores en un club acreditat per la FCdP. El termini màxim per realitzar-les és d’un any.

3.NORMES ACADÈMIQUES:

  és obligatori el 80% d’assistència de cada àrea.

4. TITULACIÓ

El curs de Tècnic de Pàdel de Nivell 3 es realitza en col·laboració amb l’Escola Catalana de l’Esport seguint la legislació vigent. Aquesta titulació és reconeguda per la Llei de Regulació de les professions de l’esport a Catalunya (Llei 3/2008) i permet el registre directe al Registre Oficial de Professionals de l’Esport a Catalunya (REP).

L’Escola Catalana de l’Esport i la Federació Catalana de Pàdel expediran el títol de Tècnic de Pàdel de Nivell 1.

Video prova d'accès TEN1

Per conèixer més la dinàmica de la prova de nivell 1, us ensenyem l’enllaç on us ho mostra: https://youtu.be/U-g4c0oNT68