Estatuts

 • TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS

  DISPOSICIONS GENERALS CONCEPTE I RÈGIM JURÍDIC

  Article 1
  La FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL (FCP) és una entitat privada d’interès públic i social dedicada a la promoció, la gestió i la coordinació de la pràctica de la modalitat esportiva del PÀDEL dins l’àmbit de Catalunya, constituïda bàsicament per associacions o clubs esportius, agrupacions esportives i altres entitats privades sense ànim de lucre dedicades a la pràctica del pàdel i constituïdes també, si escau, per esportistes, en totes les seves modalitats disciplines i especialitats actuals i futures, a Catalunya.
  Per el desenvolupament de les activitats pròpies del seu objecte social, integrarà esportistes, jutges, àrbitres i tècnics que desenvolupin i practiquin aquest esport, per la qual cosa es crearan comissions tècniques i consultives que agrupin els diferents col·lectius interessats en la promoció, difusió i pràctica de l’esport del Pàdel.
  La Federació Catalana de Pàdel, gaudeix de personalitat jurídica i capacitat d’obrar plenes per al compliment de llurs fins.

  Article 2
  La FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL té com a finalitat bàsica la d’ordenar, impulsar i dirigir tota l’activitat esportiva de la modalitat del pàdel a Catalunya, en coordinació amb la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb aquests Estatuts.
  S’entén per esport o modalitat esportiva, la activitat bàsicament física, lliure i voluntària, practicada col·lectivament de forma individual, en el cas del pàdel, habitualment en forma de competició i sota una normativa reglamentaria, assumida pels òrgans federatius autonòmics, estatals o internacionals. Una modalitat esportiva es pot estructurar en disciplines esportives, si escau, i aquestes en las diferents especialitats i proves pròpies de la reglamentació especifica de l’esport. En la actualitat, la modalitat esportiva o esport es el pàdel i les seves disciplines són el pàdel i el pàdel electrònic o e-padel: entès com a la pràctica del pàdel fent us de videojoc.

  Article 3
  La FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL es regeix pel que es disposa al Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, Text Únic de la Llei de l’Esport i les normes que el desenvolupen, per aquests Estatuts, pels reglaments específics i pels acords adoptats vàlidament per l’Assemblea General i altres òrgans competents.

  Article 4
  Són principis informadors de la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL el de representació democràtica dels seus membres i el de descentralització de funcions i activitats, segons la divisió territorial prevista a l’ordenament jurídic català, i l’actuació d’acord amb els principis de coordinació, eficàcia i col·laboració.
  El català és la llengua oficial de la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL.
  El respecte i la educació seran la base de les relacions entre totes les persones que configuren aquesta associació esportiva i el sentit comú, la ètica i el “fair play” hauran de presidir els actes que es celebrin.
  Cap membre de la FCP , en qualsevol de les seves possibilitats o modalitats, podrà
  utilitzar la FCP en el seu propi benefici ni en el d’una altre persona. Qualsevol interès personal, professional, econòmic, i inclús de caràcter privat constituirà una incompatibilitat per l’exercici de càrrec algun.
  Qualsevol persona que ostenti un càrrec de representativitat i/o responsabilitat dintre de la FCP, estarà obligat a declarar per escrit els seus interessos particulars, professionals o de qualsevol índole inclosos els esportius.

  Article 5
  L’escut de la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL és el següent

  Outlook-c3cmubpx

  DOMICILI

  Article 6
  El domicili de la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL serà Via Augusta, 13 Planta 1ª
  Porta 108 de Barcelona i pot ser modificat per l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva, fet que ha de ser comunicat al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

  Article 7
  1. Les normes i reglaments de la Federación Española de Pádel només són d’aplicació a la Federació Catalana de Pàdel i, si s’escau, als seus clubs i entitats afiliades, en matèria competitiva i disciplinaria, quan actuïn en competicions oficials d’àmbit estatal.
  2. La Federació Catalana de Pàdel disposarà de les següents normes i reglaments:

  • Els Estatuts de la Federació, que les seves modificacions hauran de ser aprovades
  • per l’Assemblea General.
  • El Reglament de Disciplina Esportiva, que les seves modificacions hauran de ser
  • aprovades per l’Assemblea General.
  • El Reglament de Competició, que les seves modificacions hauran de ser aprovades
  • per l’Assemblea General.
  • Les Regles del Joc del Pàdel, que emanen de la Federació Internacional, i que la
  • FCP les assumeix plenament, així com les modificacions que es produeixin en el
  • futur.
  • Les Bases de Competició del Pàdel, normativa que serà aprovada per la Junta
  • Directiva a proposta del Comitè Esportiu de la FCP.
  • Les instruccions internes i protocols de funcionament administratius de la FCP
  • que seran aprovades per la Junta Directiva de la FCP.

  Totes les normes, reglaments i bases normatives, seran d’obligat compliment pels
  membres de la FCP des del dia de la seva aprovació i publicació en la pàgina web de la FCP.

  FUNCIONS

  Article 8
  La FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL, a més de les activitats pròpies de govern, gestió, administració, organització i reglamentació de l’esport del Pàdel a Catalunya, exerceix, en coordinació amb la Secretaria General de l’Esport, les funcions següents:

  1. Planificar, promoure, dirigir, regular, coordinar, organitzar i encarregar-se de la tutela de l’esport del Pàdel
  2. Qualificar les competicions esportives oficials de Catalunya.
  3. Organitzar o encarregar-se de la tutela de les competicions de caràcter internacional o entre autonomies que es disputin a Catalunya.
  4. Encarregar-se de la formació específica dels tècnics del Pàdel d’acord amb l’Escola Catalana de la Secretaria General de l’Esport.
  5. Preveure, controlar i sancionar l’ús de substàncies i grups farmacològics prohibits i els mètodes no admesos en l’esport, en col·laboració amb els òrgans competents de la Generalitat.
  6. Exercir la potestat disciplinària sobre totes les persones físiques i jurídiques que formen part de la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL.
  7. Sotmetre a tràmit de la Generalitat de Catalunya la incorporació d’una disciplina o especialitat esportiva dins de la Federació.
  8. Promoure el foment i l’organització de competicions i altres activitats esportives entre les comunitats autònomes o amb països, regions o nacionalitats de l’àmbit internacional, i encarregar-se de la selecció dels esportistes i els tècnics que han de formar part de les seleccions catalanes de Pàdel, i també de la preparació necessària, d’acord amb el que estableixen els articles 25.1 i 25.2 del Decret Legislatiu 1/2000 de 31 de juliol, pel qual s’aprova el text Únic de la Llei de l’Esport i aquests Estatus.
  9. Impulsar, planificar i controlar, en coordinació amb la Secretaria General de l’Esport, l’esport d’elit i d’alt nivell, i vetllar per la formació integral i la millora esportiva continuada dels i de les esportistes.
  10. Actuar en col·laboració i coordinació plenes amb la Federación Española de Pádel i, si s’escau, amb els òrgans esportius de l’administració esportiva de l’Estat en l’organització o tutela de les competicions i activitats oficials d’àmbit estatal i internacional que tinguin lloc al territori de Catalunya.
  11. Crear escoles dins de la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL per a la formació de tècnics, entrenadors/es, àrbitres i altres comitès tècnics que els agrupin.
  12. Lliurar les llicències esportives per poder participar en activitats o competicions oficials dins de l’àmbit de Catalunya, les quals també habilitaran per a les activitats o competicions d’àmbit estatal i internacional quan es compleixin els requisits establerts legalment.
  13. Vetllar pel compliment i la interpretació correcta de les reglamentacions i normes tècniques vigents reguladores de les característiques de les instal·lacions, els elements esportius i altres qüestions que afectin aspectes de les competicions federades.
  14. Promoure les condicions que afavoreixin la igualtat de la dona en l’esport i la seva incorporació a la pràctica del Pàdel a tots els nivells.
  15. Vetllar perquè la pràctica del Pàdel estigui exempta de violència i de tota pràctica que pugui alterar per vies extra-esportives els resultats de les competicions.
  16. Difondre el coneixement de la història del Pàdel i fomentar l’esperit de l’amateurisme i el “fair play” entre els practicants i ensenyants d’aquest esport en tots els nivells.
  17. Promoure i difondre la pràctica del Pàdel arreu de Catalunya.
  18. En general, disposar el que convingui per a la millora de la pràctica de l’esport del Pàdel.

  COMPETICIONS

  Article 9
  Les competicions esportives es classifiquen en :
  a) Competicions de caràcter federat.
  b) Competicions no federades

  Article 10
  Es consideren competicions de caràcter federat les promogudes, organitzades o tutelades per la Federació Catalana de Pàdel.

  Article 11
  Es consideraran competicions no federades les que promogui/o organitzi qualsevol entitat esportiva legalment reconeguda, les quals tindran el caràcter d’homologades si prèviament han estat acceptades per la Federació Catalana de Pàdel.

  Article 12
  Constituiran únicament el programa oficial de competicions catalanes de Pàdel les que així siguin qualificades per la Federació Catalana de Pàdel en la seva programació anual.

  Article 13
  És competència directa de la Federació Catalana de Pàdel, l’elecció dels esportistes que han d’integrar les seleccions nacionals de Catalunya i es obligació dels clubs esportius federats facilitar l’assistència dels i de les esportistes i tècnics a les convocatòries que tinguin lloc per a la preparació i participació de les seleccions catalanes en les competicions programades.

  Article 14
  L’administració esportiva de la Generalitat i la Federació Catalana de Pàdel cooperaran mútuament en la preparació i el millorament esportiu de les persones seleccionades.

  LLICÈNCIES

  Article 15
  Totes les persones que practiquin el Pàdel, que realitzin tasques tècniques, que facin de jutges o jutgesses, àrbitres, delegat/da, han de tenir la llicència federativa expedida per la Federació Catalana de Pàdel, per a poder participar en activitats o competicions de caràcter federat.

  Article 16
  Les llicències han de tenir els conceptes econòmics mínims següents:
  a) Assegurança obligatòria.
  b) Quota corresponent a la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL.
  La llicència és obligatòria per poder participar en activitats o competicions esportives d’àmbit autonòmic català. Per poder competir en activitats o competicions esportives d’àmbit interautonòmic, estatal i internacional caldrà habilitar les llicències, d’acord amb les normes existents sobre habilitació i integració d’aquestes.
  S’ha de tenir en compte que, només en el cas que els esportistes federats catalans hagin de participar en competicions oficials estatals, la llicència federativa pròpia de la Federació Catalana de Pàdel ha d’incorporar la quota corresponent a l’homologació de la Federació Espanyola de Pàdel. Aquesta llicència serà única, i incorporarà en el seu text l’anotació de l’habilitació per part de la Federació Espanyola de Pàdel.

  Article 17
  Totes les persones esportistes amb llicència per participar en competicions esportives oficials de Catalunya estan obligades a sotmetre’s als controls antidopatge establerts durant les competicions o, segons aquestes, a petició de la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL.
  Es poden establir reglamentàriament la forma i els mecanismes que facin efectius els articles precedents.

  MEMBRES DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL

  Article 18

  Els membres de la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL poden ser membres afiliats o membres adherits, seguint les pautes següents:

  a) MEMBRES AFILIATS: Seran membres afiliats de la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL aquells clubs o associacions esportives, les agrupacions esportives i altres entitats privades sense ànim de lucre que complint les condicions de tot ordre establertes en aquests Estatuts, tenen per objecte la pràctica, promoció i difusió de l’esport del Pàdel, estan inscrits en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya i han estat admesos per la Junta Directiva.

  També podran ser membres afiliats aquelles entitats no esportives o empreses de serveis esportius legalment constituïdes, que complint les condicions de tot ordre establertes en aquests Estatuts, tenen per objecte la pràctica, promoció i difusió de l’esport del Pàdel, sempre que tinguin la seva secció esportiva adscrita al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya i hagin estat admeses per la Junta Directiva de la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL.

  b) MEMBRES ADHERITS: Seran membres adherits totes aquelles entitats esportives i no esportives previstes en el punt anterior que, havent sol·licitat la seva afiliació a la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL, estiguin en tràmit d’inscripció o d’adscripció en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat o pendents de complir els requisits federatius necessaris, per ser considerats membres afiliats.

  La condició de membre adherit es transitòria, de manera que hauran d’acreditar la seva inscripció adscripció al Registre d’entitats esportives i complir els requisits federatius necessaris en el termini màxim d’un any o de dues temporades esportives . El temps durant el qual hagin tingut la condició d’adherits comptarà a l’efecte d’antiguitat per poder ser considerats membres de l’Assemblea General.

  La Federació Catalana de Pàdel tindrà, també, membres associats, que seran les persones físiques que, interessades en el món del pàdel, sol·licitin ser admeses dins l’organització federativa i siguin acceptades per la Junta Directiva.

  Article 19

  Per a l’afiliació o adhesió a la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL, l’entitat interessada ha de dirigir escrit de sol·licitud a la Junta Directiva, acompanyat d’una copia dels estatuts de l’entitat o reglament de la secció juntament amb la relació dels membres que componen la junta directiva o gestora i les seves dades personals, el document acreditatiu de la inscripció o adscripció en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya o d’haver-ho sol·licitat, i el certificat de l’acord d’afiliació o adhesió pres per l’òrgan de govern corresponent de l’entitat.
  Les entitats sol·licitants hauran també d’acreditar fefaentment en el moment de la sol·licitud que disposen de pistes reglamentaries suficients per al desenvolupament de la pràctica del pàdel, ja sigui en regim de propietat o mitjançant conveni d’us.
  En un termini màxim de quatre mesos, la Junta Directiva de la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL notificarà a l’entitat sol·licitant la resolució relativa a l’afiliació o adhesió. En el cas que la Federació en el termini anteriorment indicat, no resolgui sobre l’admissió, aquesta es considerarà denegada. En cas afirmatiu, el dia a partir del qual es considerarà inscrit un club o entitat esportiva és el de la presentació de la sol·licitud.

  Article 20

  La pèrdua de condició de membre afiliat o adherit a la FEDERACIÓ CATALANA DE
  PÀDEL es produirà en els casos següents:
  a) Per voluntat pròpia, comunicada per escrit.
  b) Per l’extinció o la dissolució del club, l’agrupació esportiva o la secció.
  c) Per la revocació del seu reconeixement per part de l’autoritat competent.
  d) Per resolució judicial.
  e) Per falta de pagament de les llicències o de les quotes a la Federació prèvia
  incoació del corresponent expedient disciplinari.
  f) Per incompliment de qualsevol normativa que sigui de obligat compliment, en
  virtut de les disposicions legals que tant de caràcter general com específic li afectin
  mitjançant el procediment establert en la normativa d’aplicació.
  g) Per qualsevol altra causa prevista a l’ordenament jurídic vigent.

  DRETS I OBLIGACIONS DELS MEMBRES DE LA FEDERACIÓ

  Article 21

  Drets dels membres afiliats:

  1. Participar amb veu i vot en les assemblees generals d’acord amb el que disposen aquests Estatuts.
  2. Poder participar en les competicions oficials d’àmbit comunitari organitzades per la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL i en les competicions oficials d’àmbit estatal i internacional, sempre que sigui procedent d’acord amb les reglamentacions i disposicions legals vigents.
  3. Poder sol·licitar l’organització de campionats i competicions de Pàdel i el reconeixement oficial de la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL.
  4. Beneficiar-se de les prestacions o serveis de què la Federació acordi proveir els seus membres.
  5. Contribuir als fins específics de la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL.
  6. Exigir que l’actuació de la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL s’ajusti al que disposen aquests Estatuts i la normativa legal vigent.
  7. Separar-se lliurement de la Federació.
  8. Participar en les activitats esportives, recreatives, culturals o de qualsevol altra mena que la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL pugui organitzar.

  Drets dels membres adherits:
  1) Els membres adherits tenen els mateixos drets, però no tenen dret a vot en les
  assemblees.

  Drets dels membres associats :
  1) Els previstos en els apartats 4), 5), 7), i 9) del primer paràgraf d’aquest article.
  2) Disposar d’un carnet lliurat per la Federació que acrediti la seva condició.

  Article 22
  Són obligacions dels membres afiliats i adherits a la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL:
  1) Contribuir al sosteniment de les càrregues econòmiques de la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL mitjançant les aportacions ordinàries o extraordinàries que acordin vàlidament els òrgans de govern i d’administració de la Federació en l’àmbit de les seves competències.
  2) Complir amb els estatuts, els reglaments i els acords dels òrgans de representació i govern adoptats vàlidament en l’àmbit de les seves competències.
  3) Contribuir al compliment de les activitats federatives, tant esportives com de
  participació en els òrgans directius, consultius o de govern, quan sigui procedent.
  4) Comunicar o notificar a la Federació i als òrgans d’administració esportiva de la
  Generalitat de Catalunya tots aquells actes o dades que preveu la Llei de Catalunya
  de l’esport, o que s’estableixen reglamentàriament, i, en tot cas, els següents:
  1. Canvis del domicili social
  2. Modificacions o renovacions de la Junta Directiva o de la persona
  responsable de la secció
  3. Modificacions o revisions dels estatuts o reglaments

  Són obligacions dels membres associats :
  1) Les previstes en els apartats 1) i 2)- en el que li sigui d’aplicació pel que
  fa a aquest apartat del paràgraf anterior.
  2) Comunicar els canvis de domicili a la Federació

 • TÍTOL II: ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ

  Article 23

  Són òrgans de govern i representació de la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL
  l’Assemblea General i la Junta Directiva.

  L’ASSEMBLEA GENERAL

  Article 24
  L’Assemblea General és l’òrgan superior de govern i representació de la Federació,
  constituïda amb criteris de representació democràtica, i els seus acords són vinculants per a tots els membres afiliats o adherits i per la Junta Directiva.

  Article 25
  La composició de l’Assemblea és la següent:
  – PRESIDENT o PRESIDENTA
  El president de la Junta Directiva de la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL.
  – CLUBS
  Els presidents o presidentes, o representants acreditats dels clubs o associacions esportives afiliades, sempre que les entitats que representen tinguin una antiguitat
  mínima d’afiliació d’un any. La representació recau en el president o presidenta de
  l’entitat. En cas d’impossibilitat manifesta del president o presidenta per exercir la
  seva representació en una assemblea, la pot exercir el/la vicepresident/a que, segons els estatuts vigents i degudament inscrits en el registre de la Secretaria General de l’Esport, pugui ocupar aquesta representació, sempre que el seu nom consti degudament inscrit en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.
  En el cas de les seccions esportives, le representació recau en el representant legal de l’entitat o en el responsable de la secció, sempre que consti degudament inscrit en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

  En el cas que falti la inscripció registral indicada o no es trobi en vigor el mandat
  corresponent, la condició de president o presidenta o de persona que el o la
  substitueixi estatutàriament, tindrà que acreditar-la mitjançant instrument notarial.

  Article 26
  Tots els membres afiliats tenen veu i vot a I ‘Assemblea General. Per poder exercir el dret de vot, els membres afiliats han d’haver participat com a mínim en una competició per equips oficial de la FCP en la temporada en curs o la immediatament anterior, i han de tenir una antiguitat mínima d’un any a la Federació.

  Tanmateix, s’estableix per les entitats afiliades, un sistema de vot ponderat d’acord amb els paràmetres següents:

  1. A partir de 200 llicències, les entitats afiliades disposaran d’un vot addicional, es a dir, disposaran d’un total de 2 vots.

  2. A partir de 500 llicències, les entitats afiliades disposaran d’un vot addicional, es a dir, disposaran d’un total de 3 vots.

  3. A partir de 800 llicències, les entitats afiliades disposaran d’un vot addicional, es a dir, disposaran d’un total de 4 vots.

  El vot ponderat serà d’aplicació en totes les assemblees, excepte en els processos electorals ien els relatius al vot de censura en els quals cada assembleista tindrà un vot.

  Article 27
  Els membres de la Junta Directiva i els delegats federatius poden assistir a l’assemblea general amb dret a veu, però sense vot.

  També podran assistir a qualsevol Assemblea General, aquelles persones físiques o representants d’entitats, professionals o tècnics específics, assessors en general, que la Junta Directiva consideri necessàries per raó dels temes que s’hagin de tractar. Aquestes persones podran parlar quan així siguin requerides o fos necessari, però mancaran del dret al vot.

  Article 28
  Les competències de l’Assemblea General són les següents:

  1. Aprovar l’informe o la memòria de les activitats de l’exercici vençut que ha de presentar la Junta Directiva.

  2. Aprovar la liquidació de l’exercici econòmic vençut amb el tancament del balanç i el compte de resultats, i aprovar el pressupost de l’exercici econòmic seguiment.

  3. Aprovar el pla general d’actuació anual, els programes i les activitats esportives i els seus objectius.

  4. Aprovar la convocatòria d’eleccions dels càrrecs de representació, el reglament i el calendari electoral i escollir els i les membres de la Junta Electoral.

  5. Elegir els membres que han de formar part de la Junta Directiva i ratificar els nomenaments provisionals a que fa referencia l’article 76 d’aquests Estatuts.

  6. Resoldre les propostes que la Junta Directiva acordi sotmetre a l’Assemblea.

  7. Resoldre les propostes que les entitats afiliades vulguin presentar a l’Assemblea, sempre que tinguin el suport del 10% del total d’afiliats i que es lliurin per escrit dins dels deu dies naturals posteriors a la convocatòria de I’ Assemblea.

  8. Aprovar qualsevol modificació o reforma dels estatuts i reglaments.

  9. Aprovar el vot de censura.

  10. Fixar la quantia de les quotes d’afiliació i adhesió ordinàries o d’entrada, excepte quan es tingui únicament la finalitat d’adequar el seu valor, cosa que es farà amb l’aplicació, com a màxim, del percentatge de variació de l’índex general de preus al consum {IPC} des de l’última modificació. Així com fixar el preu de les llicències, tarifes arbitrals, taxes, drets i qualsevol altre aportació econòmica dels seus membres.

  11. Establir les quotes extraordinàries o derrames.

  12. Aprovar l’adquisició, venda o gravamen dels bens, o agafar diners en préstec, sempre que el valor afectat excedeixi el 25% del pressupost anual de l’exercici.

  13. Establir el regim disciplinari.

  14. Proposar la incorporació o la segregació de la Federació d’alguna disciplina esportiva, o la seva fusió amb una altra Federació.

  15. Dissoldre la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL.

  16. Nomenar, a proposta de la Junta Directiva, president o presidenta d’honor els expresidents o expresidentes de la Federació que per la seva aportació al pàdel català mereixin aquesta distinció. Es tracta d’una distinció de reconeixement institucional, que no comporta drets ni deures per a la persona distingida.

  Article 29
  Les assemblees generals poden ser ordinàries o extraordinàries.
  És ordinària l’assemblea que preceptivament ha de fer la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL un cop a l’any per conèixer i decidir sobre qualsevol matèria de la seva competència i, com a mínim, sobre les matèries esmentades als apartats 1, 2 i 3 de l’article anterior. L’assemblea ordinària s’ha de fer necessàriament dins dels sis mesos naturals següents a l’acabament de l’exercici.
  Són extraordinàries totes les altres assemblees generals que es convoquin durant l’exercici.

  Article 30
  Entre la convocatòria de l’assemblea i la seva realització han de transcórrer, com a mínim, trenta dies naturals i un màxim de quaranta, llevat de les assemblees que convoquin processos electorals, en les quals caldrà atenir-se al que disposen els articles d’aquests Estatuts que regulen el procés electoral.
  Les convocatòries s’han de fer mitjançant un escrit dirigit a cadascun dels membres i han d’indicar la data, l’hora, el lloc on es farà l’assemblea i l’ordre del dia; també s’han d’anunciar, com a mínim, en una publicació diària d’àmbit català i a la web de la federació.
  La informació sobre les matèries objecte de l’assemblea ha de posar-se a disposició dels seus membres a la seu de la Federació des del moment de la convocatòria, i amb quinze dies naturals d’antelació a la data de l’Assemblea pel que fa a la informació econòmica.

  Article 31
  La convocatòria de les assemblees ha d’establir que entre la primera i la segona
  convocatòria passin trenta minuts com a mínim.

  Article 32
  Els acords de les assemblees s’han d’adoptar amb la majoria dels vots presents en el moment de la votació, llevat dels acords per als quals aquests Estatuts hagin previst una majoria qualificada.

  Article 33
  L’assemblea general ha d’estar presidida per una mesa formada pel president i els altres components de la Junta Directiva de la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL. Ha d’actuar com a secretari de l’assemblea el secretari de la Federació o qui el substitueixi, el qual n’ha d’estendre l’acta corresponent.

  Article 34
  El president , o qui el substitueixi, ha de dirigir els debats, concedir i retirar les paraules, fixar els torns màxims d’intervenció, ordenar les votacions i disposar el que calgui per al bon funcionament de la Federació.
  Si es produeixen circumstàncies que alteren de manera greu l’ordre o impossibiliten que es faci o continuï l’assemblea, qui la presideix pot suspendre-la.
  En aquest cas, ha de preveure i comunicar a l’Assemblea General la data de la represa, que s’haurà de fer en un termini no superior a quinze dies.

  Article 35
  L’acta pot ser aprovada per la mateixa Assemblea General o, per delegació, pels dos
  interventors que hagi designat la mateixa assemblea, en un termini màxim de trenta dies.
  Aquests, juntament amb el president i el secretari, han de subscriure l’acta, de la qual cal informar els membres de l’Assemblea i enviar una còpia a la Secretaria General de l’Esport en un termini màxim de tres mesos des de la data de l’aprovació.

  LA JUNTA DIRECTIVA

  Article 36
  La Junta Directiva és l’òrgan col·legiat a qui correspon administrar la FEDERAClÓ CATALANA DE PÀDEL i gestionar-ne el funcionament d’acord amb l’objecte social i els acords de l’Assemblea. De manera especial, son competència de la Junta Directiva les qüestions següents:

  1. l’admissió d’afiliats o adherits

  2. la convocatòria de les assemblees generals

  3. la presentació a l’assemblea general ordinària, en acabar l’exercici, de l’informe o la memòria de les activitats realitzades i de la liquidació de l’exercici econòmic vençut, amb el balanç i el compte de resultats i el pressupost i el pla general d’actuació anual per a l’exercici següent.

  4. Proposar el nomenament de Presidents o Presidentes d’honor de la FCP a I ‘Assemblea General.

  5. Modificar la normativa tècnica de competició a proposta de la comissió esportiva o del director tècnic

  Article 37
  1. La Junta Directiva es composarà d’un mínim de 5 membres, incloent-hi el president
  o presidenta. Són membres de la Junta Directiva els càrrecs i persones següents:
  – el president o presidenta, que és el la de la Federació
  – un/a o mes vice-presidents/es
  – un secretari o secretaria
  – un tresorer o tresorera
  – un o mes vocals fins a completar el total de membres de la Junta Directiva

  2. Els delegats territorials podran formar part de la Junta Directiva i ser convocats
  per acudir-ne a les reunions quan el President ho consideri necessari.

  Article 38
  Tots els càrrecs són honorífics, però excepcionalment pot establir-se una compensació econòmica justificada a favor d’algun dels membres de la Junta Directiva, que ha de ser expressament acordada per l’Assemblea General i ha de constar de manera diferenciada en el pressupost.
  En cap cas la compensació econòmica pot ser satisfeta amb càrrec a les subvencions públiques que rebi la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL.

  Article 39
  La convocatòria de les reunions de la Junta Directiva es una atribució del president o presidenta. Com a mínim, s’ha de fer una reunió al trimestre.
  Els i les membres de la Junta, almenys un terç del total, també tenen la facultat d’exigir la convocatòria, que, en aquest cas, s’ha de fer dins dels cinc dies següents a la petició. La reunió s’ha de fer en un termini no superior a quinze dies des de la petició.
  En cas que no es convoqui dins del termini, pot fer-ho el sol·licitant membre de la Junta de més edat. Per constituir la Junta Directiva és necessari que assisteixin, almenys, la meitat dels membres que la componen, i els acords s’han de prendre per majoria simple dels assistents.
  La reunió de la Junta Directiva podrà celebrar-se sense sessió per mitjans telemàtics sempre que els seus membres així ho acordin telemàticament per majoria, i s’emprin per al seu desenvolupament mitjans telemàtics que garanteixin la identitat de cadascun dels membres i el sentit del seu vot en els punts de l’ordre del dia.
  El vot del president serà diriment en cas d’empat. Els membres de la Junta Directiva poden exigir que quedi reflectit a l’acta el vot que emetin contra una decisió o un acord i la seva explicació de manera succinta.

  COMITÈ EXECUTIU DE LA JUNTA DIRECTIVA

  Article 40
  La Junta Directiva pot actuar en ple o en Comitè Executiu. Aquest Comitè Executiu ha d’estar format pels membres següents:
  – El president o la presidenta de la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL
  – Un dels vicepresidents, com a mínim
  – Un o més vocals, designats pel president

  Article 41
  Per tal d’ exercir la tasca oportuna de control ordinari i de seguiment de la gestió federativa que és de la seva competència, al comitè executiu es reunirà, almenys, un cop al més amb convocatòria prèvia cursada pel president de la Federació. Igualment, es podrà reunir automàticament i sense cap mena de formalitat, si es compta amb la presencia dels seus 3 membres.
  La reunió del Comitè Executiu podrà també celebrar-se sense sessió per mitjans telemàtics sempre que els seus membres així ho acordin telemàticament per majoria, i s’emprin per al seu desenvolupament mitjans telemàtics que garanteixin la identitat de cadascun dels membres i el sentit del seu vot en els punts de l’ordre del dia.

  Article 42
  El Comitè Executiu és un òrgan de control ordinari i de seguiment de la gestió federativa, tant econòmica com esportiva, que exercirà les facultats de la Junta Directiva si la mateixa Junta Directiva acorda expressament la delegació d’aquestes facultats.

  Article 43
  1. Els acords del Comitè Executiu són vàlids sempre que siguin aprovats per la majoria dels presents i s’han d’anotar en el llibre d’actes. Per a l’adopció dels acords, el President de la FCP té vot de qualitat.
  2. En tots els casos, aquests acords han de ser coneguts pel ple de la Junta Directiva el qual els pot revocar.

  MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA
  EL PRESIDENT O PRESIDENTA

  Article 44
  El president o presidenta de la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL deté la seva
  representació legal i en presideix els òrgans de govern.

  Article 45
  El president o presidenta de la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL ho és també de
  l’Assemblea General i del Comitè Executiu, i té vot de qualitat en cas d’empat en l’adopció dels acords de la Junta Directiva i del Comitè Executiu.

  Article 46
  L’Article 46 queda redactat de la següent manera, d’acord al que preveu i permet l’Article 84.2 “Mandat dels membres de les juntes directives”, de la Llei de l’Esport de les Entitats Esportives de Catalunya:
  Article 46: El càrrec de president o presidenta de la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL és compatible amb la pràctica de tot tipus d’activitat competitiva de caràcter federat, tècnica o directiva en l’esport específic i en l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

  Article 47
  El president de la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL serà responsable de la seva
  actuació, en exercici de les competències que li són pròpies, davant l’Assemblea General i la Junta Directiva.

  Article 48
  El president o presidenta de la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL té la màxima
  jerarquia i representació de la Federació i, a tal efecte, estarà investit de les màximes facultats de representació, i li corresponen totes aquelles facultats que no estiguin expressament reservades, per la llei o pels estatuts, a l’assemblea general o a la Junta Directiva.
  A més, detindrà les facultats que, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, s’esmenten a continuació:
  1. Representar la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL en general, tant en judici
  com a fora, davant tota classe de persones i entitats admeses en dret.
  2. Executar i celebrar els contractes que siguin necessaris o convenients per a la
  realització dels objectius de la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL, previ acord
  de la Junta Directiva o, si cal, de l’assemblea general, segons estableix als articles 28 i 93 dels presents estatuts.
  3. Concertar tota classe de préstecs amb llibertat de pactes i condicions amb la banca privada o oficial, instituts de crèdit, caixes d’estalvi, el Banc d’Espanya i la banca estrangera sempre i quan es compleixin les formalitats inherents al cas i fins
  l’import màxim que estatutàriament es determini, per acord de la Junta Directiva.
  4. Atorgar poders a procuradors dels tribunals i jutjats i a persones que lliurement
  designi amb facultats especials, previ acord de la Junta Directiva.
  5. Representar la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL davant tota classe d’organismes internacionals, estatals, autonòmics o locals, i ostentar la representació de la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL davant els jutjats, els tribunals, i fins i tot davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el Tribunal Suprem, els jutjats d’afers socials o la Magistratura de Treball i el Tribunal Constitucional, i emprendre, previ acord de la junta directiva, les accions civils, querelles criminals, econòmico-administratives i contencioso-administratives en totes les seves instàncies.
  6. Contractar i acomiadar el personal que calgui per a la Federació i fixar les seves
  condicions laborals, previ acord de la Junta Directiva.
  7. Signar els documents públics o privats que siguin necessaris per a l’exercici de les facultats precedents.
  8. Atorgar totes o part de les facultats o funcions precedents a una altra persona amb caràcter solidari o mancomunat i revocar, si s’escau, aquests apoderaments.

  VICEPRESIDENTS O VICEPRESIDENTES

  Article 49
  Els vicepresidents o vicepresidentes han d’auxiliar el president o la presidenta en tot el que calgui i ha d’exercir les seves funcions d’acord amb les seves instruccions. Així mateix, ha de substituir el president o presidenta en cas d’absència, vacant o malaltia.
  Si n’hi ha més d’un o una, ho farà el o la de major grau, i en cas d’impossibilitat de tots ells o elles d’ocupar aquest càrrec , el substituirà el la membre de la Junta de més edat.
  Els vicepresidents o vicepresidentes es responsabilitzaran d’àrees de treball concretes i dirigiran d’acord amb les instruccions del president o presidenta , la tasca dels i de les vocals corresponents als òrgans tècnics o col·laboradors què els confiï la Junta Directiva.

  TRESORER O TRESORERA

  Article 50
  La gestió econòmica de la Federació correspon al tresorer o tresorera, que té com a funcions específiques les següents:
  a) Portar i controlar la comptabilitat de la Federació i registrar-la en els llibres de
  comptabilitat establerts per la legislació vigent.
  b) Proposar cobraments i pagaments.
  c) Reglamentar les despeses, fer la inspecció econòmica de tots els òrgans federatius
  i proposar les mesures disciplinàries en els casos d’infracció de les normes
  establertes.
  d) Proposar l’adquisició dels béns necessaris i reglamentar-ne la utilització.
  e) Informar de la situació dels assumptes pendents i proposar les mesures que
  consideri adequades per resoldre’ls.
  f) Fer el balanç, els comptes i els pressupostos anuals per presentar-los a
  l’Assemblea General.
  g) Autoritzar els pagaments i tota mena de documents bancaris.
  h) Controlar i disposar que es portin els llibres de comptabilitat necessaris, on han
  de figurar tots els ingressos i despeses de la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL
  amb l’origen d’aquells i la destinació d’aquestes.
  i) Donar compte a la Junta Directiva dels membres afiliats o adherits morosos.
  j) Utilitzar la signatura social per a la disposició de fons de forma solidària amb el
  president o presidenta o el vice-president o vice-presidenta, si s’escau, que
  s’encarregui dels assumptes econòmics.
  Per tal de poder dur a terme millor aquestes funcions, la Junta Directiva pot nomenar un administratiu.

  SECRETARI O SECRETÀRIA

  Article 51
  Correspon al secretari o secretària:
  Estendre i autoritzar amb la signatura del president les actes i els certificats de les
  juntes de govern i assemblees generals i fer-ne les convocatòries.
  Estendre documents propis de la Secretaria.
  Portar els llibres de registre de membres afiliats i adherits.
  Portar els llibres d’actes de les assemblees generals i de les reunions de la Junta
  Directiva.
  Facilitar als directius i òrgans de la Federació tota la informació que calgui per a la
  seva feina i responsabilitats.
  Fer les estadístiques i preparar la memòria anual de les activitats.

  GERÈNCIA

  Article 52
  La Gerència de la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL és l’òrgan de gestió i execució de les tasques de la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL que li encomani o faculti la junta directiva, o bé el president o presidenta, i al seu càrrec hi haurà un gerent o gerenta
  En particular, son competències del Gerent o la Gerent:
  a) Ostenta, per delegació de la Junta Directiva, la direcció de personal de la
  FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL.
  b) Coordinar l’actuació dels diversos òrgans de la FEDERACIÓ CATALANA DE
  PÀDEL.
  c) Prepara l’execució i tramitació de tots els assumptes.
  d) Prepara les reunions dels òrgans de govern i dels òrgans tècnics, podent actuar
  amb ells amb veu però sense vot.
  e) Rebre i expedir la correspondència de tot tipus, portant un llibre registre
  d’entrades i sortides.
  f) Redacta la memòria anual de les activitats esportives.
  g) Porta a terme les gestions i prepara els acords amb tot tipus d’empreses, privades
  o de l’administració, així com en particular per l’obtenció de ajuts, promocions i
  subvencions privades en benefici en la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL i de
  l’esport en general.
  h) Representa a la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL davant de Autoritats,
  organismes, Tribunals i particular amb els termes i amb les limitacions que
  determinin els poders atorgats pel seu president o presidenta o qui correspongui.

  Article 53
  El Gerent o Gerenta serà designat per la Junta Directiva a proposta del President o
  Presidenta. L’esmentat càrrec serà remunerat segons les disposicions legals laborables que li afectin.

  PROCEDIMENT ELECTORAL DELS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA

  Article 54
  Els càrrecs de la Junta Directiva s’han de proveir mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret pels membres de l’assemblea General, per majoria de vots i amb presentació i acceptació prèvia de candidatures.

  Article 55
  Per poder ser candidat a president o presidenta o membre de la Junta Directiva és necessari complir els requisits següents:
  1. Tenir el veïnatge administratiu a Catalunya.
  2. Ser major d’edat i estar en ple ús dels drets civils.
  3. No trobar-se sotmès al compliment d’una sanció inhabilitadora dictada per
  l’òrgan competent.
  4. Estar en possessió de la llicència expedida per la FEDERACIÓ CATALANA DE
  PÀDEL.

  Article 56
  La convocatòria per a l’elecció de la Junta Directiva de la FEDERACIÓ CATALANA
  DE PÀDEL s’ha de dur a terme mitjançant l’acord de l’Assemblea General.
  A l’ordre del dia, hi ha de constar la proposta de procediment a seguir per a l’elecció, la del calendari electoral i la del nomenament de la Junta Electoral, que ha d’estar formada per tres membres titulars i una àmplia llista de suplents, els quals s’han d’escollir per sorteig entre tots els membres presents a l’assemblea.
  Entre el dia en què es prengui l’acord de convocatòria d’eleccions i el dia de la celebració ha de transcórrer un mínim de 30 dies naturals i un màxim de 45.
  L’acord de convocatòria d’eleccions ha d’incloure, com a mínim, les qüestions següents:
  1. El termini per a la constitució de la junta electoral.
  2. La fixació de la data i el lloc de la celebració de l’acte electoral i el calendari
  electoral.
  3. El reglament electoral.

  Article 57
  Les persones components de la Junta Electoral han de prendre possessió del càrrec i constituir-la formalment en el termini fixat per l’assemblea.
  En l’acte de constitució han d’escollir el president o presidenta.
  Ha d’actuar com a secretari o secretaria de la Junta Electoral, amb veu però sense vot, el secretari o secretaria de la Federació, que ha d’estendre acta de totes les reunions i dels acords que adopti la Junta Electoral, amb el vist-i-plau del president o presidenta.
  La Junta Electoral així constituïda ha de mantenir el seu mandat i les seves funcions fins a l’acabament del procés electoral.

  Article 58
  El càrrec de membre de la Junta Electoral és obligatori i incompatible amb la condició de candidat o familiar de candidat, tant per afinitat com per consanguinitat fins a un tercer grau, i amb la de membre de la Junta Directiva o Comissió Gestora.
  Si es produeix aquesta incompatibilitat, o concorre en l’elegit alguna circumstància
  plenament justificativa de la impossibilitat d’exercir el càrrec, ha de ser substituït o
  substituïda pels suplents escollits.

  Article 59
  Els elegits i elegides com a titulars o suplents per formar la Junta Electoral, si es neguessin a prendre possessió o a exercir el seu càrrec i no es pogués constituir aquest òrgan electoral, haurien de ser substituïts pels membres que designés la Junta Directiva o, si és procedent, la Comissió Gestora, sense perjudici de les responsabilitats disciplinàries que se’n poguessin derivar.

  Article 60
  La Junta Electoral té les funcions següents:
  a) Conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els membres de l’Assemblea
  respecte al cens o a les llistes electorals.
  b) Admetre o refusar les candidatures i la seva proclamació.
  c) Decidir, a instància de qualsevol membre de l’Assemblea o candidat o candidata,
  o per iniciativa pròpia, sobre qualsevol incident sorgit en el curs del procés electoral que pugui constituir una infracció o desviació de la normativa electoral o que pugui afectar els principis de publicitat, igualtat d’oportunitats, llibertat, no discriminació i secret de vot, que han d’estar presents en tot el procés electoral.
  d) Publicar els resultats de les eleccions, proclamar la candidatura guanyadora i dur a terme les comunicacions que s’estableixin legalment.
  e) I, en general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els i les membres de l’Assemblea o els candidats o candidates en qualsevol fase del procés electoral.

  Article 61
  Totes les reclamacions presentades davant la Junta Electoral s’han de fer en un termini màxim de tres dies després que s’hagi produït el fet objecte de la impugnació.
  La resolució de la Junta, que serà executiva, s’ha de dictar en un termini màxim de tres dies
  Contra els acords de les juntes electorals pot interposar-se recurs ordinari davant el Tribunal Català de l’Esport en un termini de tres dies, la resolució del qual exhaureix la via administrativa.

  Article 62
  Les eleccions s’han de fer pel sistema de llista tancada.
  A la candidatura ha de figurar el nom dels membres de la candidatura encapçalats pel candidat a president, el qual distribuirà els diferents càrrecs una vegada produïda l’elecció.

  Article 63
  Les candidatures han d’estar avalades per un nombre d’assembleistes que representi, almenys, el deu per cent dels vots de l’Assemblea General. Tot assembleista pot avalar una o mes candidatures.

  Article 64
  Els membres de l’Assemblea que avalin les candidatures hauran de fer constar per escrit aquestes circumstàncies:
  – Si el que avala és una entitat esportiva, club o associació el document portarà la capçalera de la entitat o el segell, les dades de la mateixa, el nom i cognoms de la persona firmant, així com fotocòpia del seu DNI i la condició en que actua.
  – Si el que avala és una persona física el document haurà de contenir la seva condició d’assembleista, nom i cognoms i signatura original.

  Article 65
  Si un membre de la Junta Directiva o, si s’escau, de la Comissió Gestora es vol presentar com a candidat a les eleccions, haurà de presentar la seva dimissió i cessar en el càrrec abans que s’iniciï el termini de presentació de candidatures.

  Article 66
  El mandat dels càrrecs de la Junta Directiva té una durada de quatre anys, i tots els
  càrrecs són reelegibles sense cap tipus de limitació temporal.

  Article 67
  L’acte de les votacions ha de ser controlat per la Junta Electoral i pels interventors que designi cadascun dels candidats o candidates.
  L’acte de la votació pot fer-se en el marc d’una assemblea general extraordinària convocada a aquest efecte o bé aprofitant una assemblea general ordinària.

  Article 68
  No s’admetran els vots per correu ni els vots per delegació, pel que fa a la representació de les entitats incloses en el cens electoral, es tindrà en compte la regulació prevista en l’article 26 b). En cap cas s’admetrà més d’una representació per persona.

  Article 69
  La candidatura que obtingui la majoria de vots vàlids serà considerada guanyadora. Si es produís un empat entre dues o més candidatures, s’hauria de fer una nova votació entre els empatats al cap de set dies al mateix lloc, a la mateixa hora i en les mateixes condicions.

  Article 70
  L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora elaborada per la Junta Electoral s’ha de comunicar, mitjançant certificació, dins dels tres dies següents, a les candidatures presentades i al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, el qual n’informarà a la Federación Española de Pádel i a la UFEC.
  Contra l’acta de proclamació de la candidatura guanyadora es pot interposar el recurs previst a l’article 61 d’aquests estatuts.

  Article 71
  Si només es presentes o restes vàlida una única candidatura tancada, no es realitzarà l’acte de votació i la junta electoral proclamarà la nova junta directiva, donant-ne compte al Registre d’Entitats Esportives, a la UFEC i a la Federación Española de Padel.

  Article 72
  Si no es presentés cap candidatura o no fos vàlida cap de les presentades, la Junta Electoral, amb els membres suplents i els de la Junta Directiva que no hagin cessat, constituiran una Comissió Gestora, amb l’únic objectiu d’administrar la Federació i convocar i fer noves eleccions en el termini màxim de tres mesos.

  SUSPENSIÓ O CESSAMENT DELS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA.
  PROVISIÓ DE VACANTS

  Article 73
  El cessament dels membres de la Junta Directiva es produirà per les causes següents:
  – Per voluntat pròpia, comunicada formalment per escrit.
  – Acabament del mandat natural per al qual van ser elegits.
  – Pèrdua de qualsevol de les condicions necessàries per ser elegits.
  – Per no assistència injustificada a la Junta Directiva més de dos vegades
  consecutives, previ incoació del preceptiu expedient sancionador.
  – Mort o incapacitat que impedeixi l’exercici del càrrec.
  – Decisió disciplinària executiva que inhabiliti per ocupar els càrrecs dels òrgans de
  govern o representació de la Federació.
  – Aprovació d’un vot de censura.

  Article 74
  La suspensió del mandat dels membres de la Junta Directiva es produirà per les causes següents:
  – Sol·licitud de l’interessat o interessada, quan concorrin circumstàncies que ho
  justifiquin i així ho aprovi la Junta Directiva.
  – Acord de la Junta Directiva, quan s’instrueixi un expedient disciplinari a un
  membre de la Junta. Aquesta suspensió ha de ser pel temps de la instrucció de
  l’expedient.
  – Inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària executiva.

  Article 75
  En el cas que cessi o se suspengui el mandat del president o presidenta, el vicepresident o vice-presidenta primer ha d’assumir les funcions del president o de la presidenta tal com es disposa a l’article 43.

  Article 76
  Per a la provisió de vacants cal tenir en compte les regles següents:
  a) Quan es produeixin vacants que afectin menys del 50% dels membres de la Junta Directiva però no el president o presidenta, aquests han d’acordar la provisió
  transitòria dels càrrecs corresponents, decisió que ha de ser ratificada per
  l’Assemblea en el primer plenari que tingui la FEDERACIÓ CATALANA DE
  PÀDEL.
  b) Si les vacants afecten menys del 50% dels components o components de la Junta
  Directiva, inclòs el president o presidenta, correspon als membres no afectats
  decidir la provisió transitòria de les vacants, decisió que també ha de ser ratificada a la següent assemblea general que faci la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL,
  sense perjudici d’allò que es disposa en l’article 49 d’aquest estatuts.
  c) Si les vacants afecten més del 50% dels components o components de la Junta
  Directiva, inclòs el president o presidenta, l’Assemblea General ha d’escollir una
  Comissió Gestora a fi d’administrar transitòriament la Federació i convocar i fer
  noves eleccions en un termini màxim de tres mesos.
  d) En el cas que les vacants afectin més del 50% dels membres de la junta directiva, però no el president o presidenta, aquests juntament amb els membres que restin als càrrecs directius es constituiran en comissió gestora amb l’objecte establert en l’apartat precedent.

  Article 77
  Els càrrecs vacants proveïts transitòriament i les persones designades per ocupar-los ho són durant el temps que resti de mandat al càrrec i sense que la designació alteri el temps natural de mandat que estableix l’article 66 d’aquests Estatuts.
  En el cas que la provisió transitòria es faci com a conseqüència de la substitució d’un membre amb el mandat suspès temporalment, el mandat de la persona designada per substituir-lo s’ha de limitar exclusivament al temps de la suspensió i no pot excedir el mandat natural del substituït o substituïda.

  Article 78
  En el cas que es constitueixi la Comissió Gestora d’acord amb el que es preveu a l’article 76-c, ha d’estar composta per un nombre de membres no inferior a cinc, escollits d’entre els del’Assemblea.
  La Comissió Gestora ha d’exercir totes les facultats de govern, administració i representació que corresponen a la Junta Directiva d’acord amb els estatuts, si bé ha de limitar les seves funcions i decisions al manteniment de les activitats normals de la Federació i a la protecció dels seus interessos durant el període transitori màxim de tres mesos, en el qual s’hauran de convocar i fer noves eleccions.

  VOT DE CENSURA

  Article 79
  Perquè es pugui sol·licitar un vot de censura contra el president o presidenta de la Federació, la totalitat de la seva Junta Directiva o qualsevol dels seus membres, ho ha de demanar mitjançant un escrit motivat, amb la signatura i els requisits necessaris per a la identificació dels sol·licitants, la majoria dels membres de la mateixa Junta o, com a mínim, el 15% dels membres de l’Assemblea General.
  Un cop presentada la sol·licitud de vot de censura a la Secretaria o Gerència de la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL, s’ha de constituir, dins del termini dels deu dies següents, una mesa de cinc persones, formada per dos membres de la Junta Directiva designats per aquesta, els dos primers signants de la sol·licitud i un delegat o delegada designats per la UFEC, que ostentarà la presidència.
  Comprovada per la mesa l’adequació de la sol·licitud als requisits assenyalats a l’apartat primer d’aquest article, i dins del termini de cinc dies, la Junta Directiva ha de convocar l’Assemblea General a fi que aquesta tingui lloc en un termini no inferior a deu dies naturals ni superior a vint, a comptar de l’endemà de la convocatòria, per dur a terme l’acte de la votació, prèviament al qual tindran veu els i les representants dels sol·licitants del vot de censura i els censurats i/o censurades.

  Article 80
  L’assemblea i l’acte de la votació han d’estar controlats per la mesa esmentada al segon apartat de l’article anterior, la qual ha de resoldre tots els incidents i les reclamacions que es puguin produir.
  Cal tenir en compte que els seus acords són immediatament executius i que no es pot interrompre ni suspendre per aquesta causa la votació.
  Un cop finalitzada la votació, la mesa ha de disposar l’escrutini i el recompte de vots. Contra la resolució final de la mesa es poden interposar els recursos previstos a l’article 61.
  El vot de censura només es pot acordar mitjançant el vot favorable de les dues terceres parts dels membres de l’Assemblea assistents.
  Un cop acordat el vot de censura, el president o presidenta, la Junta Directiva o els i les membres afectats cessaran automàticament i s’aplicarà el règim de transició previst als articles 75,76 i 77 d’aquests Estatuts.
  Cap dels membres que hagi sol·licitat un vot de censura que no hagi estat aprovat, podrà donar suport ni proposar un nou vot de censura pel mateix tema en el termini mínim d’un any.

  ÒRGANS COL.LABORADORS: TÈCNICS I CONSULTIUS

  Article 81
  Per al desenvolupament i execució de les funcions tècniques, la FCP disposa dels òrgans col·laboradors següents:
  1- ESCOLA CATALANA DE PÀDEL (ECP)
  2- COMITÈ ESPORTIU (CEP)
  3- COMISSIÓ DE NORMES I REGLAMENTS (CNR)
  4- COMITÈ D’ÀRBITRES I JUTGES (CAJ)

  A més d’aquests òrgans col·laboradors, la Junta Directiva pot acordar la creació d’altres comissions que tinguin per objecte elaborar informes i estudis i fer tasques de control, coordinació i execució dels acords vàlidament adoptats per la Junta Directiva.

  Article. 82
  Els òrgans col·laboradors tècnics i consultius han d’estar presidits per un membre de la Junta Directiva nomenat per la mateixa Junta.
  L’estructura organitzativa d’aquests òrgans, com també les funcions que se’ls atorguin i les competències que, si és procedent, els poden ser delegades, han de ser aprovades per la Junta Directiva i ratificades per acord de l’Assemblea General.

  ESTRUCTURA TERRITORIAL

  Article 83
  La FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL, d’acord amb el que s’estableix a l’article 70 del Decret 70/1994, de 22 de març, s’estructura en delegacions territorials que s’ajusten a la divisió provincial de la comunitat autònoma i que es denominen delegacions territorials. En la actualitat estan constituïdes las que corresponen a les demarcacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
  Els delegats o les delegades territorials han de ser nomenats per la Junta Directiva i han de ser ratificats en els càrrecs en la primera assemblea general que es faci.
  Per una millor organització i abast de la promoció de l’esport i de la seva pràctica, es podran crear Delegacions Comarcals, a proposta de la Delegació Territorial corresponent i previ acord de la Junta Directiva, decisions que tindran que ser aprovades per la necessària assemblea general.

  Article 84
  Les delegacions territorials de la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL tenen, per
  delegació d’aquesta, entre d’altres, les funcions següents:

  a) Promoure, organitzar i controlar les activitats pròpies del Pàdel dins del seu
  àmbit geogràfic específic.
  b) Representar la Federació, els clubs o les associacions i agrupacions esportives del seu àmbit, davant de les autoritats i organismes oficials de la demarcació.
  c) Tutelar les proves i competicions esportives dins del seu àmbit geogràfic que
  organitzin els clubs o entitats esportives o la mateixa Federació.
  d) Divulgar i procurar el respecte i el compliment de les normes, els estatuts i els
  reglaments esportius i associatius per part de clubs, entitats esportives, esportistes, jutges, tècnics, directius i directives, i altres representacions dins del seu àmbit geogràfic.
  e) Formular les propostes o iniciatives que creguin pertinents a la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL per promoure o fomentar l’esport del Pàdel dins del seu àmbit geogràfic específic.
  f) Assessorar les entitats públiques o privades del seu àmbit en els assumptes
  referents a l’esport del Pàdel.
  g) Gestionar els recursos econòmics que estableixi la Federació.

  Article 85
  Les delegacions territorials han d’informar de les seves activitats i iniciatives la
  FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL, i han de complir i executar les disposicions i
  normes dictades per aquesta en el seu àmbit territorial d’actuació.

  Article 86
  Les delegacions territorials no tenen personalitat jurídica pròpia i estan sotmeses al règim pressupostari de la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL.
  En tot cas, els comptes que gestionen les delegacions territorials han d’estar sota el
  coneixement i control dels òrgans directius de la Federació i s’han d’incorporar, amb els justificants corresponents, als seus comptes anuals a fi que les auditories de comptes continguin la totalitat de l’activitat econòmica de la Federació, entenent l’activitat pressupostària com una unitat d’actuació.
  A aquest efecte, i a fi que siguin aprovats, les delegacions territorials han de remetre anualment a la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL el projecte de pressupost de l’exercici i la liquidació de l’anterior, amb la documentació comprovadora procedent.

  L’Assemblea General de la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL, a proposta de la Junta
  Directiva, ha d’establir els recursos econòmics de què hagin de disposar les delegacions
  territorials per portar a terme la seva actuació.

 • TÍTOL III: RÈGIM DOCUMENTAL I ECONÒMIC

  RÈGIM DOCUMENTAL

  Article 87

  Integren el règim documental de la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL:

  a) Els llibres d’actes, on s’ha de consignar el contingut de les reunions de l’Assemblea General, de la Junta Directiva i del Comitè Executiu, amb indicacions de la data, els assistents, els assumptes tractats i els acords adoptats.

  Les actes de l’Assemblea General han d’estar subscrites pel president o presidenta ,

  el secretari o secretaria i dos interventors i/o interventores nomenats per l’Assemblea a aquest efecte. Les actes de la Junta Directiva han d’estar subscrites pel president o presidenta i pel secretari o secretaria de la Junta Directiva.

  b) El registre d’entitats, on s’han de fer constar de manera diferenciada els membres afiliats i els membres adherits, dels quals s’ha de consignar, com a mínim, la denominació de l’entitat o secció, el seu domicili, el president o presidenta de l’entitat o el o la responsable de la secció adherida, les disciplines esportives que practiquen i el número d’inscripció o adscripció al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

  c) Els llibres de comptabilitat, on ha de figurar tant el patrimoni com els drets i obligacions concretes i l’estat d’ingressos i despeses de l’entitat, concretant-ne la procedència i la inversió o destinació.

  d) El balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria econòmica, els quals s’han de formalitzar durant el primer quadrimestre següent a l’acabament de l’exercici.

  e) Tots els documents, instruments o llibres auxiliars que es considerin oportuns per al millor compliment dels objectius de la Federació, tot això d’acord amb el que es disposa en aquests Estatuts en relació amb el règim econòmic.

  Article 88

  La FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL ha de diligenciar els llibres d’actes dels òrgans de govern, i els de comptabilitat en la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat.

  Si els llibres d’actes i comptabilitat es fan en suport informàtic, s’han d’enquadernar correlativament els corresponents a cada exercici i s’han de fer les diligències corresponents dins dels quatre mesos següents a l’acabament de l’exercici.

  RÈGIM ECONÒMIC

  Article 89

  El sistema econòmic de la Federació és el de pressupost i patrimoni propi, i s’han d’aplicar les normes econòmiques establertes en aquests Estatuts, les comptables del Pla general de comptabilitat, o les d’adaptació sectorial que siguin d’aplicació, i els principis comptables necessaris per reflectir una imatge fidel de l’entitat.

  Així mateix, s’ha de portar, almenys, un llibre diari, inventaris, balanços i comptes anuals.

  Article 90

  La Junta Directiva de la Federació ha de formular, dins dels tres primers mesos de l’exercici, i presentar a l’Assemblea General, dins dels sis primers mesos de l’exercici, els seus comptes anuals, que han de comprendre el balanç, el compte de pèrdues i guanys, el pressupost de l’exercici i la memòria d’acord amb aquestes disposicions.

  Els comptes anuals i els pressupostos han de ser al domicili social un mínim de quinze dies abans de l’assemblea a disposició dels seus membres, els quals en podran demanar una còpia, que se’ls ha de lliurar abans que es faci l’assemblea.

  Article 91

  Els comptes anuals han d’estar revisats per un auditor de comptes i se n’ha de donar una còpia al Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, juntament amb l’informe de l’auditoria, dins dels sis mesos següents al tancament de l’exercici i quinze dies abans de l’assemblea.

  La FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL en el supòsit de que el seu pressupost anual que no sobrepassi els 300.506,05 euros hauran de sotmetre llur comptabilitat i estat econòmic a la verificació comptable prevista al Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text Únic de la Llei de l’Esport, sens perjudici del que disposa la Llei de finances públiques de Catalunya i de les auditories d’ofici que pugui encarregar la Secretaria General de l’Esport.¡

  Article 92

  Constitueixen els ingressos de la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL:

  a) Les subvencions, tant ordinàries com extraordinàries, que siguin concedides pels òrgans de l’Administració pública.

  b) Els béns i drets que rebi per herència, llegat o donació.

  c) Les quotes dels seus membres afiliats o adherits i de les llicències federatives.

  d) Les sancions pecuniàries que s’imposin als seus afiliats, adherits o federats, de conformitat amb la legislació vigent.

  e) Els fruïts, les rendes i els interessos dels seus béns patrimonials.

  f) Els préstecs o crèdits que se li concedeixin.

  g) Els ingressos que obtingui en relació amb l’organització de proves o activitats esportives.

  h) Les ajudes rebudes d’empreses o particulars per a la promoció i desenvolupament del Pàdel a Catalunya.

  i) Les contraprestacions rebudes per la prestació de serveis d’organització, imatge, assessorament i promoció diversa.

  Article 93

  La FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL ha de destinar la totalitat del seus ingressos i patrimoni a la consecució dels fins propis del seu objectiu.

  La Junta Directiva pot transmetre o vendre béns immobles o prendre diners com a préstec. Quan la quantia superi l’import del 25% pressupost anual, o el 25% del patrimoni que consta en el balanç, a més de l’acord de l’Assemblea serà imprescindible que l’operació tingui l’informe favorable de la Secretaria General de l’Esport.

  El producte de l’alienació d’instal·lacions esportives o dels terrenys en què es troben s’ha d’invertir íntegrament en l’adquisició, la construcció o la millora de béns de la mateixa aplicació, excepte que es disposi d’un informe favorable de la Secretaria General de l’Esport.

  Article 94

  Els membres de la Junta Directiva han de respondre mancomunadament dels actes que hagin autoritzat en contra del que disposen els articles anteriors, llevat dels que hagin votat en contra de l’acord i així ho hagin fet constar a l’acta.

 • TÍTOL IV: RÈGIM JURISDICCIONAL I DISCIPLINARI

  Article 95

  La FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL coneixerà i resoldrà aquelles qüestions de

  naturalesa competitiva i disciplinària, que es plantegin en relació o com a conseqüència de la pràctica de l’esport, infraccions de les regles de joc, prova o competició, de la conducta esportiva o de les normes de conducta associativa d’acord amb el Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text Únic de la Llei de l’Esport, el Decret 70/1994, de 22 de març, de regulació de les federacions esportives, i els presents estatuts i reglaments específics.

  Article 96

  La Federació podrà determinar per reglament, dins el marc general establert en el present títol IV, les infraccions i les sancions que corresponen d’aplicar com a conseqüència de les normes de disciplina esportiva que regeixen la Federació en particular.

  En tots els casos, els reglaments sobre sancions han de tenir en consideració i incloure les qüestions següents:

  – La tipificació de les infraccions així com de les seves sancions.

  – La prohibició de sancionar dues vegades a la mateixa persona o entitat pels mateixos fets.

  – L’aplicació dels efectes retroactius favorables.

  – La prohibició de sancionar per infraccions tipificades amb posterioritat al moment de la seva comissió.

  – L’obligació de concedir audiència a l’interessat.

  – La qualificació de les infraccions, assenyalat les molt greus, les greus i les lleus, i establint els criteris de diferenciació i proporcionalitat de la sanció aplicable.

  ÒRGANS JURISDICCIONALS

  Article 97

  Per l’exercici de la potestat jurisdiccional, competitiva i disciplinaria de la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL, disposarà del següents òrgans jurisdiccionals:

  A) JUTGES O JUTGESSES O ARBITRES

  La potestat jurisdiccional, competicional i disciplinaria esportiva correspon als jutges o jutgesses o àrbitres durant el desenvolupament del partit o competició, amb subjecció a les regles establertes per la pràctica del Pàdel o a les específiques aprovades per a la competició de què es tracti.

  B) COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA

  El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva és un òrgan col·legiat constituït per tres membres, un dels quals ha de ser necessariament llicenciat en dret ,i assistit per un Secretari amb veu però sense vot, designats per la Junta Directiva de la Federació Catalana de Pàdel, d’entre els quals s’ha d’anomenar un president.

  Aquest òrgan ha de ser convocat quan li sigui requerit i ha de resoldre d’ofici o a instància de part i per majoria, els assumptes de la seva competència en matèria competitiva i disciplinària esportiva. El seu mandat és de quatre anys.

  C) COMITÈ D’APEL.LACIÓ

  El Comitè d’Apel.lació, es un òrgan col·legiat constituït per tres membres com a mínim un dels quals ha de ser necessàriament llicenciat en dret, designats per la junta directiva de l’ens federatiu, d’entre els membres del qual cal nomenar un president o una presidenta i un secretari o una secretària.

  Aquest òrgan, convocat cada vegada que sigui necessari, ha de resoldre en segona instància i per majoria, els recursos interposats contra els acords del Comitè de Competició i Disciplina Esportiva, contra els acords definitius adoptats en matèria disciplinària esportiva pels òrgans competents dels clubs esportius afiliats i, contra les decisions dictades pels òrgans electorals de les esmentades entitats federades.

  El seu mandat serà de quatre anys.

  PROCEDIMENTS JURISDICCIONALS

  PROCEDIMENT EN L’ÀMBIT COMPETITIU

  Article 98

  En tot procés o expedient disciplinari, incoat d’ofici o a instància de part, en matèria pròpia de la jurisdicció competitiva es respectaran les següents fases processals:

  a) Resolució inicial i notificació fefaent de la mateixa a les parts interessades i a aquelles que puguin ser afectades per la decisió final.

  b) Termini d’al·legacions, proposició i pràctica de la prova.

  c) Resolució final i comunicació fefaent d’aquesta, amb especificació dels recursos escaients.

  PROCEDIMENTS DISCIPLINARIS ESPORTIUS

  PROCEDIMENT ORDINARI

  Article 99

  S’iniciarà per acord de l’òrgan competent ja sigui:

  – d’ofici, és a dir per iniciativa de l’òrgan mateix

  – en virtut de denúncia motivada de part interessada

  – a requeriment de l’Administració Esportiva de la Generalitat de Catalunya o del Tribunal Català de l’Esport

  Article 100

  L’òrgan competentment que s’acordi l’inici del procediment a de contenir el nomenament d’instructor o instructora, el qual s’ha d’encarregar de la tramitació de l’expedient, i el del secretari o secretaria que ha d’assistir l’instructor o instructora en la tramitació, a més d’una succinta relació dels fets que motiven l’inici de l’expedient, la possible qualificació, la identificació de la persona o les persones presumptament responsables i les sancions que hi podrien correspondre, sens perjudici del que resulti de la instrucció de l’expedient.

  A l’instructor o instructora i al secretari o secretaria els són aplicables les causes d’abstenció i recusació previstes en la legislació de l’Estat per al procediment administratiu comú. Els interessats poden exercir el dret de recusació en el termini de tres dies hàbils comptats des de l’endemà de la notificació de la providència d’inici de l’expedient i al mateix òrgan que hagi dictat, el qual ha de resoldre sobre la recusació en el termini dels tres dies hàbils següents.

  En la providència que acordi l’inici del procediment s’ha de concedir als interessats el termini de sis dies hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació, perquè puguin proposar per escrit la pràctica de totes les diligències de prova que puguin conduir a l’aclariment dels fets i a l’enjudiciament adequat.

  Un cop transcorregut el termini establert en el paràgraf anterior, l’instructor o instructora, mitjançant la resolució oportuna, ordena la pràctica de les proves que, proposades o no pels interessats, siguin rellevants per al procediment i la resolució. Per aquest motiu, en la mateixa resolució, l’instructor o instructora obre a prova l’expedient per un termini no superior a vint dies hàbils ni inferior a cinc, i comunica als interessats, a qui els ha d’ésser notificada la resolució, el lloc, el moment i la forma de practicar cada prova.

  Contra la resolució de l’instructor o instructora que denegui la pràctica d’una prova proposada pels interessats, aquests poden reclamar a l’òrgan competent per resoldre l’expedient en el termini de tres dies hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució. L’òrgan competent , dins els cinc dies hàbils següents, resol sobre l’admissió o el rebuig de la prova proposada i, en el cas que l’admeti, resol el que procedeixi per a la pràctica corresponent.

  Article 101

  Un cop transcorregut el termini fixat per a la pràctica de les proves, l’instructor o instructora, en el termini de deu dies hàbils comptats des de l’endemà del dia en què fineixi el termini de pràctica de les proves, proposa el sobreseïment i l’arxivament de l’expedient, si considera que no hi ha motius per a formular cap plec de càrrecs o, en cas contrari, formula un plec de càrrecs, en el qual s’han de reflectir els fets imputats, les circumstàncies concurrents i les corresponents infraccions que puguin constituir motiu de sanció, juntament amb la proposta de resolució. La proposta de sobreseïment i l’arxivament de l’expedient o, si escau, el plec de càrrecs i la proposta de resolució s’han de notificar als interessats perquè, en el termini de deu dies hàbils, comptats des de la notificació, puguin examinar l’expedient i puguin presentar per escrit les al·legacions que considerin convenients en defensa de llurs drets o interessos.

  Article 102

  Un cop transcorregut el termini concedit als interessats per a formular les al·legacions, l’instructor eleva l’expedient a l’òrgan competent per a resoldre’l i manté o reforma la proposta de resolució a la vista de les al·legacions formulades pels interessats, per a la deliberació i la decisió de l’expedient.

  La resolució de l’òrgan competent posa fi a l’expedient i s’ha de dictar en el termini màxim de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què l’expedient és elevat a l’òrgan competent.

  PROCEDIMENT D’URGÈNCIA

  Article 103

  En el supòsit d’haver-se produït incidències, amb motiu o com a conseqüència de la

  celebració d’un partit, que puguin ser qualificades com a constitutives d’una infracció lleu o greu contra la conducta esportiva i les regles del joc necessitin d’un acord immediat del Jutge Únic, l’expedient preceptiu pot ser tramitat mitjançant un procediment d’urgència que asseguri com a mínim la fase procedimental d’audiència a l’interessat o interessada.

  La Federació podrà regular aquest procediment d’urgència mitjançant reglament. En cas de falta de reglamentació, es seguirà el procediment establert a la Subsecció Segona, Secció 1 , Capítol 3, Títol 6 del D.L. 1/2000.

  Article 104

  El presumpte infractor té dret:

  – a conèixer, abans que caduqui aquest termini procedimental, la imputació formulada contra ell

  – a efectuar al·legacions

  – a proposar la prova que consideri adequada i que es practiqui.

  Article 105

  El procediment d’urgència s’inicia mitjançant l’acta del partit, la prova o la competició que reflecteixi el fets que poden donar lloc a sanció, que ha d’ésser subscrita per l’àrbitre o àrbitra o qui estigui oficialment encarregat d’aixecar-la i pels competidors o llurs representants, si es tracta d’esports de competició individual, o pels representants dels clubs o llurs delegats, si estricta de competició per equips.

  El procediment d’urgència també pot iniciar-se mitjançant una denúncia de la part

  interessada recollida en l’acta del partit o feta posteriorment, sempre que la denúncia es registri a les oficines de la federació corresponent dins el segon dia hàbil següent al dia en què hagi tingut lloc el partit, la prova o la competició.

  RECURSOS CONTRA ELS ACORDS DELS JUTGES, JUTGESSES O ÀRBITRES

  Article 106

  Les decisions acordades amb caire immediat per part dels jutges, jutgesses o àrbitres durant el desenvolupament d’un partit o competició, referides a les infraccions de les regles de joc i de la conducta esportiva son inapel·lables.

  CONTRA ELS ACORD DEL JUTGE ÚNIC

  Article 107

  Contra els acords dictats en primera instància pel Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana de Pàdel, podrà interposar-se, en el termini màxim de 3 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, recurs davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana de Pàdel, el qual l’haurà de donar trasllat als interessats perquè , si escau, l’impugnin en el termini de dos dies hàbils.

  CONTRA ELS ACORDS DISCIPLINARIS DE CLUBS ESPORTIUS AFILIATS

  Article 108

  Els acord definitius adoptats en matèria disciplinaria esportiva per els òrgans competents dels clubs esportius afiliats a la Federació Catalana de Pàdel, poden ser recorreguts davant el Comitè d’apel·lació de la pròpia federació, en el termini de deu dies hàbils comptats des del moment de la seva notificació a l’interessat.

  CONTRA ELS ACORDS DELS ÒRGANS ELECTORALS DEL CLUBS

  Article 109

  Contra els acords dels òrgans electorals dels clubs afiliats pot interposar-se recurs davant del Comitè d’apel·lació de la Federació Catalana de Pàdel en un termini de tres dies hàbils següents a l’adopció dels mateixos.

  CONTRA ELS ACORDS DEL COMITÈ D’APEL.LACIÓ

  Article 110

  Els acords del Comitè d’apel·lació de la Federació Catalana de Pàdel exhaureixen la via federativa i contra ells pot formular-se recurs, davant el Tribunal Català de l’Esport, en el termini de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acord impugnat.

  CONTRA ALTRES ACORDS FEDERATIUS

  Article 111

  Qualsevol altre assumpte adoptat en via federativa el coneixement del qual no es trobi expressament atribuït a la competència dels òrgans jurisdiccionals federatius, serà sotmès de forma exclusiva a l’arbitratge del Tribunal d’Arbitratge Esportiu de Catalunya (TAEC), que resoldrà la controvèrsia amb subjecció als seus Estatuts, el Reglament de procediment i la normativa vigent aplicable; renunciant les parts al seu propi fur.

  La sol·licitud d’arbitratge davant del TAEC resta subjecta a prescripció i caducitat d’acord als terminis i condicions que correspongui a cada acció segons l’ordenament jurídic general.

 • TÍTOL V: REFORMA DELS ESTATUTS

  Article 112

  Per a procedir a la reforma i modificació dels estatuts és necessari que s’acordi en assemblea general extraordinària u ordinària, per majoria reforçada de dos terços dels vots dels assistents.

  A la convocatòria de l’assemblea, s’ha d’indicar clarament els articles que seran objecte de la reforma o modificació i s’ha d’anunciar als membres de l’Assemblea que disposaran d’una còpia de les modificacions proposades a la Secretaria de la Federació Catalana de Pàdel amb una antelació de quinze dies a la data de l’assemblea.

  Un cop acordada la modificació o reforma dels estatuts, se’n remetrà una còpia al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

  La FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL s’extingirà com a tal per les causes següents:

  a) Acord de l’Assemblea General, convocada a aquest efecte, adoptat per una majoria de dos terços dels membres assistents, sempre que representin la majoria dels membres amb dret a vot de l’Assemblea

  b) La revocació del seu reconeixement per part de l’autoritat competent.

  c) La fusió o absorció amb altres unions esportives.

  d) Resolució judicial.

  e) Qualsevol altra causa prevista a l’ordenament jurídic vigent.

  Extingida la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL, el romanent del patrimoni, si n’hi hagués, revertirà en col·lectivitat i, a tal efecte, es comunicarà l’extinció a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, perquè acordi el destí dels bens per al foment i el desenvolupament d’activitats esportives.

 • DISPOSICIONS FINALS

  PRIMERA.- Els presents Estatuts entraran en vigor el mateix dia de la seva aprovació per els membres de la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL.

  SEGONA.- S’autoritza a la Junta Directiva per a que modifiqui els presents Estatuts, exclusivament quan sigui com a conseqüència de les indicacions del Consell Català de l’Esport i per la inscripció registral dels mateixos.

  EL PRESIDENT

  Sr. Pere Hernández i Ripoll

  SECRETÀRIA

  Sra. Marit Willis Garcia-Talavera

 • Per descarregar-vos els estatuts en pdf. clickar aquí