CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2019

10.05.2019

La Junta Directiva de la Federació Catalana de Pàdel, d’acord amb el Decret 58/2010, de 4 de maig, d’entitats esportives de Catalunya (Art. 62) i els Estatuts de la Federació Catalana de Pàdel (Art. 29, 30, 31 i 112), convoca Assemblea General Ordinària d’aquesta federació, que se celebrarà el dia 13 de Juny de 2019 a les 18:30 hores en primera convocatòria i a les 19.00 hores en segona convocatòria, a la seu de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), a la Rambla de Catalunya 81, principal, a Barcelona 08008, amb el següent:

ORDRE DEL DIA
1. Benvinguda i informe del president
2. Nomenament entre els membres de l’assemblea presents, de dos interventors per aprovar, per delegació, l’acta juntament amb el president i el secretari
3. Aprovació, si s’escau, de la memòria de les activitats 2018
4. Aprovació, si s’escau, de la liquidació de l’exercici econòmic vençut amb el tancament del balanç, i compte de resultats
5. Aprovació, si s’escau, del pressupost econòmic 2019
6. Aprovació, si s’escau, del calendari esportiu 2019
7. Aprovació, si s’escau, de les modificacions dels articles 2, 3, 19, 26, 27, 28, 36, 39, 41, i 71 dels Estatuts de la FCP
8. Aprovació, si s’escau, dels canvis en el Reglament de la competició, i informació a l’assemblea dels canvis en la Normativa de la competició.
9. Resolució, en el seu cas, de les propostes que almenys el 10% de les entitats afiliades hagin presentat en el registre de la FCP per escrit en els deu dies naturals posteriors a la convocatòria de l’Assemblea.
10. Torn obert de paraules

Pere Hernández Ripoll
President FCP

Nota: Els documents relatius als punts de l’ordre del dia estaran a disposició dels assembleistes a les oficines de la Federació Catalana de Pàdel, d’acord al que preveuen els Estatuts de la FCP.

Document en pdf