Condicions generals de venda

CONDICIONS GENERALS DE VENDA

Titular i condicions generals de contractació
Les presents Condicions Generals de Contractació, d’ara en endavant, CGC, regulen les condicions de venda de llicències y altres serveis, a la página web www.fcpadel.cat titularitat de FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL, d’ara en endavant, FCdP, amb CIF G63803233 i domicili a VIA AUGUSTA 13-15 DESPATX 108 08006 BARCELONA.
Concretament podrà adquirir:
* Llicències (anual, trimestral, setmanal)
* cursos de docència (prova d’accés, jutge, àrbitre, etc.)
Els usuaris que contractin a www.fcpadel.cat accepten plenament les presents CGC i quedaran vinculats por aquestes tal i com estiguessin redactades en el moment de la contractació. Serà requisit indispensable la lectura i acceptació de les CGC amb caràcter previ a la compra de qualsevol producte a través de www.fcpadel.cat
FCdP es reserva el dret a modificar les CGC, en qualsevol moment i sense previ avís. Les CGC estaran sempre accessibles des de la pàgina web, per que l’usuari pugui consultar-les o imprimir-les a qualsevol moment.
Només podran adquirir productes www.fcpadel.cat els majors de 18 anys amb capacitat suficient per contractar.
Procediment de compra
El procés de compra és molt senzill, tant si és la primera vegada que adquireixes una llicència a www.fcpadel.cat com si ja ho has fet anteriorment, ja que no es requereix cap registre previ.
Els nous usuaris, només hauran de completar el formulari corresponent per facilitar les dades necessàries per a l’adquisició de la llicència, i realitzar el pagament en línia. Una vegada realitzat, rebran un correu electrònic amb l’usuari i la paraula clau, la qual haurà de canviar la propera vegada que accedeixi.
DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS DE COMPRA
1) OMPLIR FORMULARI: omplir el formulari amb dades personals i producte triat. Veurà el preu i els possibles mètodes de pagament segons el producte.
2) COMPRA: Seguir els passos de pagament segons el mètode que s’hagi triat.
3) CONFIRMACIÓ: Pàgina de confirmació conforme la compra del producte s’ha realitzat correctament.
Al finalitzar la seva comanda, se li enviarà un correu electrònic confirmant la recepció del mateix, i especificant tots els detalls de la comanda. Si observés un error en algun punt de la comanda, haurà de notificar-ho immediatament a fcpadel@fcpadel.cat per procedir a la correcció de l’error.
Preus
Tots els preus indicats a la pàgina web són preus finals ja que segons la Llei 37/1992 del impost sobre el valor afegit no procedeix aplicar IVA.
FCdP es reserva el dret de modificar els preus en qualsevol moment, respectant sempre el preu indicat en el moment de la compra.
Formes de pagament
Pagament mitjançant targeta de crèdit
El client pot triar el pagament mitjançant targeta de crèdit, realitzant la operació en el moment de realització de la comanda.
A www.fcpadel.cat s’utilitza el sistema denominat SSL (Secure Sockets Layer), sistema de pagament en un entorn segur ja que permet el xifrat de la informació transmesa durant la transacció, assegurant la confidencialitat de la mateixa.
Com a mesura de protecció davant el frau, FCdP podria sol·licitar mitjançant un correu electrònic als clients l’enviament de documentació addicional per certificar la identitat del comprador com propietari lícit de la targeta de crèdit. Aquesta acreditació podrà adjuntar-se de manera digital en formato pdf o jpg en el mateix correu electrònic en el que se sol·liciti, per agilitzar els tràmits de validació de la comanda i procedir al seu enviament el més aviat possible.
Domiciliació
Depèn de quin producte es triï el client pot realitzar el pagament per domiciliació.
Els clubs, des de l’àrea privada sempre tenen la opció del pagament per domiciliació.
Transferència
Només podran utilitzar aquest mètode de pagament els clubs des de la seva àrea privada.
Departament d’atenció al client/federat
Disposa d’un Departament d’Atenció al client on l’atendran personalment per qualsevol dubte que pugui tenir. Pot contactar-lo:
• En el número de telèfon 933076284
• Per correu electrònic fcpadel@fcpadel.cat
• Per correu ordinari a FCdP – VIA AUGUSTA 13-15 DESPATX 108 08006 BARCELONA (BARCELONA)
Dret de desistiment
Degut al caràcter del servei de les llicències i de que es consideren efectives des de la seva expedició havent sigut per tant un servei completament executat, no procedeix el dret de desistiment.
Protecció de dades de caràcter personal
De conformitat amb lo establert a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem que les dades que voluntàriament ens faciliti a la hora de realitzar qualsevol compra, passaran a formar part d’un fitxer titularitat de FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL, amb la finalitat de tramitar la llicència federativa sol·licitada o contractació del CURS seleccionat i gestionar la seva relació amb la FCdP. A més, li enviarem periòdicament informació sobre ofertes dels nostres productes, a no ser que ens indiqui el contrari en qualsevol moment.
En el cas de participar en competicions oficials d’àmbit estatal, les seves dades seran comunicades a la Federación Española de Pádel, tal i com estableixen els seus estatuts, pel manteniment del cens de esportistes, jutges-àrbitres i tècnics. L’informem també que les classificacions dels tornejos organitzats per la FCdP en els que participi, seran publicades a la pàgina web de la FCdP, per lo qual el seu nom, cognoms, club d’origen i resultat esportiu podran ser accessibles a través de la web de la FCdP.
Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment, per correu electrònic a fcpadel@fcpadel.cat especificant a l’assumpte la “Referencia LOPD” o bé per correu ordinari a VIA AUGUSTA 13-15 DESPATX 108 08006 BARCELONA (BARCELONA).
Agrairíem que mantingués les seves dades personals actualitzades, per a que la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL pugui complir amb la seva obligació de mantenir-los exactes i al dia.
L’usuari es compromet a facilitar dades veraces i relatives a la seva persona, assumint qualsevol tipus de responsabilitat en quant a la inexactitud de les dades i/o manipulació de dades relatives a terceres persones, ja que la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL presumirà que les dades han estat facilitades pel titular de les mateixes i que són exactes i veraces.
Jurisdicció
Les presents CGC es regeixen per la legislació espanyola.
Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte derivat de la compra de productes en www.fcpadel.cat , les parts acorden sotmetre’s als jutjats o tribunals de BARCELONA, renunciant ambdues parts a qualsevol fur o jurisdicció a la que poguessin tenir dret, llevat de fur imperatiu en el cas de consumidors i usuaris, en aquest cas el fur competent serà el corresponent al seu domicili.