COMUNICAT OFICIAL DE PERE HERNANDEZ, PRESIDENT FCP

8.3.2019

COMUNICAT OFICIAL DE PERE HERNANDEZ, PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE
PÀDEL, AMB RELACIÓ A LA RESOLUCIÓ FAVORABLE DEL TAS DE 19 DE FEBRER DE 2019

El passat 19 de febrer, el Tribunal Arbitral de l’Esport amb seu a Lausana (TAS-CAS per les
seves sigles en francès i anglès) ha declarat nul·la la decisió de la Federación Internacional de
Pàdel (FIP) de data 3 d’abril de 2018 de destituir-me com vicepresident de la FIP. El tribunal
internacional esportiu ha resolt que mai no he estat legalment destituït del meu càrrec a la FIP
i que, per tant, segueixo actualment en la posició efectiva de vicepresident de la mateixa.
El tribunal arbitral ha analitzat tota la documentació aportada i revisat els fets succeïts entre el
12 d’octubre de 2017-data de celebració de l’Assemblea General de la FIP en la que el
president de la Federación Española de Pàdel (FEP), Sr. Alfredo Garbisu, va sol·licitar la meva
destitució com a vicepresident de la FIP única i exclusivament per raons de caire ideològic- i el
3 d’abril de 2018, data de la meva destitució.

Amb això, el TAS ha conclòs mitjançant laude arbitral de 19 de febrer de 2019 el següent (en
traducció de l’anglès):

“El Tribunal Arbitral de l’Esport ha resolt que:

1. Estima el recurs d’apel·lació interposat per el Sr. Pere Hernández Ripoll el 20 d’abril
de 2018.
2. La decisió emesa per la Federación Internacional de Pàdel de 3 d’abril de 2018 es
anul·lada.
3. El Sr. Pere Hernández Ripoll mai no ha estat destituït de la seva posició com a
membre de la Junta Directiva i vicepresident de la Federación Internacional de Pàdel.
4. Les depeses d’aquest arbitratge, a determinar per la Secretaria del TAS, han de ser
íntegrament assumides per la Federación Internacional de Pàdel.
5. La Federación Internacional de Pàdel està obligada a pagar al Sr. Pere Hernández
Ripoll la quantitat de 10.000 francs suïssos com a contribució a les despeses
generades amb relació a aquest arbitratge.
6. Totes les demés mocions o peticions presentades per les parts son desestimades.
Seu de l’arbitratge: Lausana, Suïssa
Data: 19 de febrer de 2019
El Tribunal Arbitral de l’Esport”

Amb aquesta resolució, vinculant i definitiva, el TAS restableix la meva honorabilitat com a
persona i com a dirigent, i deixa en evidència al president de la FEP ja que va mentir i
pressionar a la Junta Directiva de la FIP fent ús del seu càrrec a la FEP i també fent referència
al Consejo Superior de Deportes (CSD) per aconseguir la meva destitució. A tal fi, el Sr. Garbisu:

a) Va certificar dues vegades davant la FIP en document oficial de la FEP que jo havia
estat sancionat. Aquesta sanció mai no va existir, mai no va haver un procediment
sancionador contra meva, ni cap sanció dictada per un organisme disciplinari de la FEP.

b) Va certificar també davant la FIP en document oficial de la FEP que la Junta Directiva
de la FEP havia ratificat la sanció en reunió de Junta Directiva. Aquesta ratificació mai
no va succeir, ja que mai no va existir sanció.

Els estatuts de la FIP estableixen en l’Article 19.9 (VII) que, si un directiu es sancionat per un
organisme nacional o internacional, ha de cessar del seu càrrec a la FIP. El president de la FEP
va mentir a la Junta Directiva de la FIP, com s’ha exposat, amb l’únic objectiu d’aconseguir la
meva destitució. La mentida flagrant introduïda pel Sr. Garbisu no es casualitat, ja que els
certificats oficials emesos amb menyspreu a la veritat son clarament instrumentals per
aconseguir la aplicació de l’esmentat article dels estatuts de la FIP, y amb això, la meva
destitució, la qual es va produir el 3 d’abril de 2018 després d’una decisió de la FIP carregada
d’irregularitats, i que el TAS ha declarat nul·la. Per això em vaig veure moralment obligat a
denunciar la FIP davant el TAS, amb el màxim respecte a la institució federativa, però no a la
manera de procedir dels seus dirigents.

La FIP, ara, ha d’afrontar un greu perjudici de desprestigi internacional per la resolució del TAS,
a la vegada que un greu perjudici econòmic al haver estat obligada per la resolució a pagar al
TAS les despeses del arbitratge, i addicionalment, una indemnització a la meva persona en
concepte de despeses generades. Aquesta darrera quantitat la destinaré a cobrir aquestes
despeses i, si hagués un excedent, el donaré íntegrament a entitats que treballen per apropar
el pàdel a esportistes amb discapacitats físiques i/o intel·lectuals.

El causant i responsable del dany causat a la FEP i a la FIP es el Sr. Garbisu, president de la FEP,
qui amb les seves decisions i la seva mala pràctica ha perjudicat greument ambdues entitats.
Contra el Sr. Garbisu vaig interposar dues reclamacions per la seva mala actuació, una davant
el Comitè de Disciplina de la FEP i l’altra davant el CSD, les quals estan seguint el seu curs: la
primera es troba actualment al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), i la segona a la
Audiència Nacional.

Afortunadament, la justícia esportiva internacional amb seu a Lausana, ciutat que representa
els valors de l’esport i de l’olimpisme, s’ha pronunciat i ha resolt a favor meu amb rapidesa i
contundència, i no ha tingut cap dubte en anul·lar la meva destitució i restablir la veritat. Es de
desitjar la mateixa objectivitat, neutralitat i solidesa per part de la justícia espanyola que ha de
resoldre sobre les esmentades reclamacions (el TAD i la Audiència Nacional), i a qui hem enviat
la resolució integra del TAS de Lausana. La justícia esportiva internacional ha estat la última a
conèixer el cas, i la primera a pronunciar-se. Espero que en l’àmbit nacional la resolució del
TAS serveixi de referència, i es prenguin les decisions oportunes davant l’actuació del Sr.
Garbisu.

Mitjançant aquest comunicat, i a l’empara de la resolució del TAS, sol·licito en nom propi, i
com a president de la Federació Catalana de Pàdel, la dimissió del president de la FEP, Sr.
Alfredo Garbisu, i en qualsevol cas, la seva inhabilitació per part dels òrgans competents
d’àmbit nacional, al haver quedat demostrada la seva mala pràctica, i les mentides abocades
a la FIP en nom del pàdel espanyol. Estic convençut de que el seu comportament i la seva
manera de procedir no el fan digne de presidir el pàdel espanyol ni de representar a Espanya
a la FIP com a país membre associat.

Agraeixo les innumerables mostres de suport rebudes al llarg d’aquests darrers mesos per part
de gent vinculada i no vinculada al mon del pàdel, família i amics, membres de la Junta
Directiva i personal de la Federació Catalana de Pàdel que presideixo, de les màximes
institucions de l’esport català com la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i la
Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, federacions esportives catalanes,
equip jurídic, i als presidents de les Federacions territorials de pàdel de Galicia, Cantabria,
Astúries, Comunitat Valenciana, Illes Balears, Castilla La Mancha, Murcia i Ceuta. A tots, gràcies
per el vostre suport a la meva persona i al restabliment de la veritat.

Finalment, vull fer constar que l’actual president de la FIP, el Sr. Luigi Carraro, a qui desitjo el
millor al front de la FIP, ha estat i es totalment aliè a tot el que ha succeït, ja que va ser elegit
president de la FIP el dia 2 de novembre de 2018, amb posterioritat als fets objecte d’aquest
comunicat.

Document en pdf