Mutualitat per jugadors

 

Mutua de la FCP per a jugadors : MUTUACAT

Normes d’actuació en cas d’accident:

S’entén per accident esportiu, el sofert pels assegurats amb ocasió de l’exercici de l’activitat esportiva objecte de la pòlissa, on es produeix una lesió per l’esportista, sense patología ni alteració anatómica previa. S’inclouen exclusivament els ocorreguts durant la celebració d’una competició o activitat esportiva, entrenament o desplaçament, degudament programada i organitzada o dirigida per la Federació, club o organismo esportiu, excloent per tant la pràctica privada de l’esmentat esport.

Les Assistències Mèdiques cobertes per la pòlissa seran prestades en centres mèdics o per facultatius concertats per l’entitat.